PAKSI BUAY BELUNGUH


Lambang masing-masing paksi

 

 

TAMBO

ASAL KETURUNAN MARGA BELOENGOEH

Bermula  diriwayatkan,  adapun  yang  menjadi  raja dimasa ini  memerintah Negeri Kenali sekarang ialah RANJI PASAI bertempat di Bernasi, Raja ini serta anak rakyatnya memeluk Agama Budha, menyembah  patung-patung  dan  kayu-kayu  besar  yang diperbuat oleh  nenek moyang mereka.                                      

Dimasa ini datang seorang laki-laki bernama UMPU BELUNGUH.

Adapun Umpu Belunguh ini ( keterangan  dari  surat tua yang tertulis dibuku terbuat dari  kulit kayu )  datangnya  dari Madinah (tanah arab) dan beliau ini  sudah  pernah ketanah  SETAMBUL  dan  BAGDAT.  Dari  Madinah  beliau  ini pergi ke HADRAMAUT, dan   dari   Hadramaut   tidak   diketahui   bagaimana   dan   jalan   apa  maka  Umpu Belunguh ini sampai ke Pagar Ruyung (Sumatra Barat).

Maksud perjalanan Umpu Belunguh  ini, ialah akan mengembangkan Agama Alloh  jaitu   Agama   Islam.    Sesampainya   beliau   ini   di   Pagar   Ruyung   didapatinya   orang-orang Pagar Ruyung sudah memeluk Agama  Islam. Setelah beberapa lama beliau  berdiam  di  Pagar  Ruyung, maka beliau ini  meneruskan  perjalanan  akan mengembangkan agama islam bersama 7 orang hulu balang pemberian raja pagar  ruyung  akan  kawannya. 

Mereka  ini  berjalanlah menyisir pesisir arah Batanghari Musi ( Residen Palembang ) sampai ke satu dusun bernama  Liba  Hadji ( Residen Palembang). Liba Hadji ini ialah negeri Tua, tempat kedudukan POYANG RAKIAN, yang menjadi raja duduk memerintah dimasa ini.Umpu  Belunguh  dan   hulubalang-hulubalangnya   pergi   mendapatkan   Poyang Rakian  dan   menceriterakan   sebagaimana   maksud   perjalanannya   ialah   akan mengembangkan  Agama Islam. Poyang  Rakian  serta rakyat-rakyatnya dimasa ini boleh dibilang sudah memeluk Agama Islam. Beberapa  lama  Umpu  Belunguh  serta  pengiring-pengiringnya   tinggal   di   Liba Haji  ini  dan  pada  suatu  ketika  beliau  ini  mohon  izin  pada Poyang Rakian  akanmeneruskan perjalanan. Maksud beliau ini dikabulkan oleh Poyang Rakian .

Umpu   Belunguh   bersama   hulubalang-hulubalangnya  berjalanlah  dan   sampai pula   pada  satu  dusun  jang  bernama  SUBIK  dimarga  Ranau   sekarang.  Beliau tinggal   menumpang   pada   raja   yang   berkuasa  disini  ialah   UMPU   SEHUJAN, Umpu  Belunguh  serta   pengiring-pengiringya   tinggal   disini  beberapa  lamanya serta  akan  mengembangkan  Agama Alloh, tetapi orang-orang yang diam di Subik ini  serta  rajanya  juga  sudah memeluk Agama Alloh. dari Umpu Sehujan  ini.

Umpu  Belunguh  dapat  keterangan  bahwa  BERNASI  orang-orang  serta  rajanya  belum beragama Islam dan sekarang masih menyembah batang-batang kayu dan Patung-patung.  Umpu  Belunguh  menerangkan  maksudnya  pada  Umpu  Sehujan  akan meneruskan  perjalanan.  Oleh  karena  Umpu Sehujan sangat sayang serta percaya pada Umpu Belunguh, maka Umpu Sehujan ini bermaksud  benar  akan  berangkat bersama-sama  dengan  Umpu  Belunguh.   Setelah  dicari saat  yang  baik  sebagai kepercayaan raja-raja dimasa ini, maka  dikumpulkan  beberapa  hulubalang-hulubalang Umpu Sehujan serta mereka ini mulai berangkat meneruskan perjalanan menuju arah  BERNASI. 

Mereka – mereka  ini   sampai   di  SUKAU, terus  ke  KEMBAHANG, terus  ke HANIBUNG ( Batu Berak )  dan  terus  ke  BERNASI.  Sepanjang  perjalanan yang  dilalui   oleh   mereka-mereka   ini   kebanyakan   sudah  juga  mengenal  serta  memeluk  agama  Alloh.  Sesampainya  mereka  ini  di  Bernasi,  maka pergilah Umpu  Belunguh  serta  Umpu  Sehujan  dan  pengiring-pengiringnya mendapatkan serta  memperkenalkan  diri  pada  raja  yang  berkuasa   disini,  ialah  RANJI  PASAI (Umpu Sekarmong) sebagai yang telah diceriterakan diawal sekali. Umpu Belunguh dan Umpu Sehujan serta pengiring-pengiringnya memperkenalkan diri sama raja Ranji Pasai, serta tinggal menumpang pada raja ini beberapa lamanya Akan  maksud  kedatangan Umpu Belunguh serta pengiring-pengiringnya belumlah diceritakan pada raja ini.

Setelah  lama  berkenalan  Umpu Belunguh memohonkan satu permintaan pada raja Ranji  Pasai, akan  menjadi  tanda mata  persahabatan, ialah  beliau  minta  sepotong tanah  akan  tempatnya  mendirikan  rumah. Permintaan ini dikabulkan Raja dengansegala senang hati, serta dikasih baginda sepotong tanah bernama SANGAWIKH.

Disinilah  Umpu  Belunguh  serta pengiringnya  mendirikan  sebuah  rumah  dengan dibantu  oleh  rakyat-rakyat   raja   Ranji   Pasai.   Setelah    rumah   itu   selesai   dan ditunggui oleh Umpu Belunguh serta pengiring-pengiringnya, maka mulailah Umpu Belunguh   menjalankan   maksudnya   dibantu    oleh   Umpu    Sehujan   yang   akan  mengembangkan   agama   islam.   Mula-mula   Umpu   Belunguh   mengembangkan agama ini  ialah  pada   rakyat-rakyat  Raja,  dan  banyaklah   diantara  rakyat-rakyat raja Ranji Pasai  yang  mengikut  serta  sangat percaya pada agama yang dikembangkan oleh Umpu Belunguh.

Hampir kira-kira setengah rakyat raja Ranji  Pasai  yang sudah menurut agama Alloh Pada  suatu   hari  Umpu  Belunguh  pergi   mendapatkan  raja  Ranji  Pasai   dengan maksud  mencoba-coba  akan  mengislamkan  raja  ini.  Setelah   beberapa  bersoal  jawab  dengan  raja  ini, maka  Umpu  Belunguh  dapat   keputusan   dari   raja   Ranji Pasai bahwa beliau ini tiada mau menurut agama Umpu Belunguh, dan raja ini tiada mau mengubah-ubah agama nenek moyangnya dahulu.

Umpu  Belunguh  ini  seorang  ulama  besar (alim)  dan  setengah orang mengatakan  bahwa beliau ini  seorang  keramat.   Beliau  ini  tiada  mudah putus  asa,  serta  keras kemaun. Beliau minta izin pada raja akan pulang ke rumahnya di Sangawikh. berulang-ulang Umpu  Belunguh  datang  mendapatkan raja  dengan  maksud  akan mengislamkan raja ini, tetapi raja sangat  berkeras  tiada  mau  menurut, serta  Umpu Belunguh mendapat ancaman dari raja akan  diusir  dari  Sangawikh, dan  manakala tiada mau bisa jadi akan diusir dengan kekerasan.

Umpu Belunguh  serta  Umpu  Sehujan dan  sekalian  rakyat-rakyatnya  yang  sudah dibawah pengaruhnya, tiada bercemas hati mendengar ancaman dari raja ini, melainkan  dengan sabar dijalankan  beliau juga  maksudnya pada  sekalian  rakyat-rakyat yang  belum  mau  menurut.  Ancaman-ancaman  raja  pada  Umpu  Belunguh  serta pengiring-pengiringnya diceriterakan beliau pada Umpu Sehujan dan pada sekalian orang-orang yang sudah mengikutinya.

Mendengar ancaman-ancaman raja ini, maka  panaslah hati  sekalian  rakyat Umpu Belunguh,  dan  diwaktu  ini  banyaklah  patung-patung  dan berhala-berhala yang dirusak oleh rakyat raja yang sudah menurut Umpu Belunguh. Hal ini diketahui raja,  dengan  sangat  murkanya  baginda  mengumpulkan  hulubalang-hulubalang serta rakyat-rakyat akan mengusir Umpu Belunguh dengan pengiring-pengiringnya.  Tetapi  tatkala  diketahui  raja bahwa hampir  semua  rakyatnya  sudah ingkar dari padanya dan sudah  dibawah  pengaruh Umpu  Belunguh,  maka rajapun masgullah hatinya serta timbullah takut beliau akan  mengusir  Umpu  Belunguh dari Sangawikh.

Oleh karena sangat  masgulnya hati raja ini,  terhadap  Umpu Belunguh,  Maka  raja ini pindah diistana beliau di JERAMBAI(Bedudu).Setelah diketahui oleh Umpu Belunguh bahwa raja sudah pindah ke Jerambai, maka datanglah Umpu Belunguh mendapatkan raja itu serta akan mengislamkan beliau. Raja ini bukannya mau menurut malahan dengan sangat marahnya diusirnya Umpu Belunguh dari istananya. Umpu Belunguh menceriterakan halnya dari diusir raja itu pada sekalian pengikutnya. Dengan tidak dapat disabarkan lagi, serta dengan kepanasan hati maka berangkatlah sekalian rakyat Umpu Belunguh serta Umpu Sehujan ke Jerambai cukup dengan alat senjatanya dengan maksud akan memerangi raja Ranji Pasai.

Setelah dilihat Raja akan pengikut-pengikut Umpu Belunguh itu datang dengan alat senjatanya, maka raja menyiapkan pula rakyatnya seberapa yang ada akan melawan rakyat Umpu Belunguh. Diwaktu ini terjadilah peperangan antara rakyat raja dengan rakyat Umpu Belunguh. Oleh karena tiada tertahan  oleh rakyat  raja akan  serangan dari rakyat Umpu Belunguh, maka rakyat raja  habis  lari dan pecah  belah, serta raja ini lari pula ke Gunung Pesagi. Akan ceriteranya raja Ranji  Pasai ini tiada  diketahui lagi, dan kata setengah keterangan orang beliau mati.

Oleh karena Umpu Belunguh  telah  mendapat kemenangan dalam  peperangan  ini dan  Bernasi  tiada  beraja   lagi,  maka   Umpu  Belunguh  dengan  rakyat-rakyatnya  menduduki Bernasi. Atas kemauan  serta  pilihan  dari  sekalian  rakyat  maka  Umpu Belunguh  diangkat  menjadi  Raja  di  Bernasi.  Beliau  ini   terus  juga  menjalankan maksudnya mengembangkan  agama islam  dengan  leluasa  serta  tiada  mendapat  gangguan-gangguan lagi.

Umpu Belunguh disini tiada beristeri dan tiada pula beranak. Maka diangkat beliau 7

orang kesayangannya menjadi anak, yaitu:

1. BERINGIN MUDA, Asal keturunan Perwatin Tanjung sekarang.

2. TATAK, Asal keturunan Yakkub Ginting.

3. TATAU, Asal keturunan Raja Pemuka dusun Gunung Mala.         

4. JAGA, Asal keturunan Batin Tarja Negeri Canda.         

5. KUNING, Asal keturunan Batin Parsi (yang menulis tambo ini).         

6. MANDAN, Asal keturunan Raja Mulia kota karang.         

7. SINDI pr, Asal keturunan Pesirah Kenali.         

Masing-masing  mereka  yang 7 ini  ada  mempunyai  surat-surat  serta  keterangan -keterangan dari keturunan-keturunan mereka.

Dari ke 7 anak  angkatnya  Umpu  Belunguh ini, maka  anaknya yang ke 5 ( kuning ) didudukkan beliau menjadi raja dimasa ini, menggantikan beliau. Setelah   kuning   duduk   menjadi  raja,  pada  suatu  hari  Umpu  Belunguh  sedang berjalan-jalan melihat tamasya alam, maka kata setengah riwayat diwaktu itu Umpu Belunguh hilang, kemana perginya wallohualam seorangpun tiada mengetahui.

Umpu Kuning beranak pula 4 orang yaitu:

1. PEMUKA RAJA ANUM

2. PENGERAN MANGKUBUMI

3. KIMAS NGANJAGA BATIN

4. RADEN MENGUNANG.

Pemuka Raja Anum bersama saudaranya kimas Nganjaga Batin siba di Banten Siba maksudnya ialah akan menghubungkan silaturrahim dan akan minta kebesaran dari Sultan Banten, serta akan menuntut ilmu perkara Agama. Pemuka Raja Anum beroleh kebesaran dari Banten serta mendapat anugrah:

1. Payung Agung

1. Tombak

1. Badju Besi

2. Pinggan

1. Kain Cindi

1. Kain Limar

1. Kendi

1. Kopiah Hulubalang

1. Baju Panjang.

Barang-barang ini setengahnya sudah terbakar bersama rumah  saya ( Keterangan-keterangan  boleh ditanya sama orang-orang dusun Bumi Agung ).  Barang  yang masih ada sekarang yaitu ;

1. Pinggan

1. Kain Cindi

1. Kain Limar

1. Kendi

1. Kain Tapis

Barang-barang ini dapat dikeluarkan sewaktu rumah  terbakar  dulu,  sebab  tempat menyimpannya dibawah, bukan diatas pagu. Akan saudaranya Pemuka Raja Anum yang turut siba (Kimas Nganjaga Batin) tinggal di  Banten  tiada  pulang, tinggal  kampung Cikuning.  Sampai  pada  masa  sekarang ini keturunan Beliau itu masih ada di Cikuning ( Banten ) dan orang-orangnya masih berbahasa Lampung.

PEMUKA RAJA ANUM beranakkan

SANG HIANG RAJA NUKAH dan menjadi keturunan beliau memegang kendali Kerajaan. Anak kedua PEMUKA BULAN BARA dan Ketiga RADJA DI BANDAR Sang  Hiang  Raja  Nukah beranakkan Pengeran Jaya Kesuma, memerintah kerajaan dimasa ini.

PANGERAN  JAYA  KUSUMA   beranakkan  DEPATI  BANGSA  RAJA,   menjadi  raja  dimasa ini.

DEPATI  BANGSA  RAJA  beranakkan  PANGERAN  IRO  BELUNGUH dan anak kedua HALIWANG DJANTAN,  Pangeran Iro Belunguh  siba  di  Banten bersama RADEN HU.

PENGERAN IRO BELUNGUH di angkat jadi Pangeran dengan besluit comp inggris tanggal dan nomornya tidak dapat dibaca lagi sebab sudah terlampau tua.Sewaktu  siba  di  Banten  Pangeran Iro Belunguh dapat  juga  kebesaran  sebagaimana  Pemuka Raja Anum diatas.

Pengeran Iro Belunguh beranakkan RAJA MAHKOTA ALAM, menjadi raja dimasa ini.

RAJA MAHKOTA ALAM beranak  dua,  yang   tua   menjadi   keturunan   kerajaan   serta memerintah dimasa ini. Bernama:

 

 BATIN SINGA saudaranya yang kedua pr.bernama KANTJA BATIN dan BATIN SINGA beranak tiga yang tua menjadi keturunan kerajaan serta memerintah dimasa ini bernama

RADEN NGAIH saudara keduanya bernama KUNCI RIANG dan saudara ketiga Perempuan bernama MAWAI.. RADEN NGAIH juga mempunyai besluit menjadi kria semasa pemerintahan inggris tetapi berluit ini turut juga terbakar bersama rumah saya

RADEN  NGAIH  beranak

KERIA  NATAR  KESUMA menjadi kria semasa pemerintahan inggris dengan besluit ddo 8 juni 1784. Keria  Natar  Kusuma  beranak pula  4 orang  yang tua

DEPATI PASIRAH menjadi keturunan Raja. Menjadi Pesirah dengan besluit ddo 6 Nopember 1871. Kedua KEMAS ANUM, Ketiga SERIBU BATIN dan keempat KERIA ANUM.

Depati Pesirah beranak 7 orang :

 1. Siti, ibu dari BATIN PARSI (yang menulis tambo)
 2. Radja Pemuka
 3. Teraju Batin
 4. Pagar Alam
 5. Biha pr.
 6. Jisah pr.
 7. Limah pr.

Siti, Ibu dari Batin Parsi beranak 5 orang:

 1. Batin Parsi -> ada di lamban Pakuon
 2. Djarisah -> sudirman Penengahan.
 3. Simah -> Bahwai
 4. Aboet -> Isa atau serun luas.
 5. Djemudin -> beranak: Hasan yaitu (marhadist, Damanhuri), Slamah yaitu M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas/Sriwati termasuk M. Safi’I Waya, Jemari yaitu Erna, maryama yaitu mak ni berlian terunggak

Raja Pemuka (saudara ke 2.) dari Siti beranak pula 6 orang :

 1. Nur Piah pr.
 2. Radijah pr.
 3. Raini pr.
 4. Halimah pr.
 5. Ta’siah pr.
 6. Rabima pr.

Anak Siti jaitu Batin Parsi, dinikahkan dengan anak tua dari Raja Pemuka  yang  bernama Nur Piah. Perkawinan yang semacam ini dinamai Pecah Periuk. Pecah Periuk yaitu perkawinan dua anak dari dua orang yang bersaudara kandung.

Batin Parsi beristeri 3 orang,

Yang tua Nur Piah

Kedua Tema

Ketiga Harijah

Masing-masing isteri mempunyai keturunan pula. Demikian asal keturunan Batin Parsi  ini,  serta  keturunan  mulai  dari  Batin  Parsi, sampai pada Masa ini tiada diceriterakan sebab tiada ada kepentingannya, melainkan dapat dilihat dari gambar keturunan yang terlampir bersama ini.

Tersusun oleh saya, di Bumi Agung                    

ddo. 20 Februari 1939. (Batin Parsi)                   

disalin sesuai dengan aslinya oleh:                    

Drs.Ec. Ikhwan siraj Belunguh, SH (Keturunan ke 17 )

SULTAN PANGERAN IRO BELUNGUH RAJA MARGA TUTUKAN PAKSI YANG MULIA SEKALA BERAK XVII     

Tanggal, 28 Maret 2000


KETURUNAN KE I :                            OEMPOE BELOENGOEH:
KETURUNAN KE II :                           KOENING
Keturunan yang dapat di Jelaskan :
  1.     Beringin Moeda asal keturunan Perwatin Tanjung Sekarang anaknya M. Asmuni Suwoh Tambonya Ada dan ada kesamaan tentang
          Umpu Belunguh
2.     Tatak asal Keturunan Jakub Ginting. (Zakaria Tanjung) belum jelas
3.     Tatau keturunannya adalah Radja pemuka Gunung Kemala Batin Bintang tambonya ada dan ada kesamaan tentang cerita Umpu
         Belunguh dan dalam tambo ini diceritakan tentang pembunuhan sebuyuh di banten
4.     Djaga keturunannya Batin Tardja Negeri Tjanda  atau H.Alimuddin Umar, SH tambo ada tapi belum pernah membaca
5.     Koening Keturunannya Batin Parsi dan sekarang adalah M. siraj Bumi Agung anaknya IKHWAN SIRAJ Belunguh, tambo ada dan yang
        tersebut sekarang.
6.     Mandan Keturunannya Radja Mulia Kota Karang yaitu Masrul dan  Drs. FAUZI FATAH, MM  Kedamaian, tambo ada dan ada kesamaan
tentang cerita umpu belunguh
7.     Sindi Pr Keturunannya Adalah Pesirah Kenali. tambo belum jelas dan belum pernah baca
KETURUNAN KE III:                   PEMUKA RAJA ANOM
Kuning Beranak;
1.     Pemuka Raja Anom   ada di Bumi agung sampai sekarang
2.     Pengeran Mangkubumi Lebon tidak ada Berita
3.     Kimas Nganjaga Batin ada Di kampung Cikuning yaitu H. Agus Rasyidi telp
0254-602884
4.     Raden Mengunang. Lebon tidak ada Berita.
KETURUNAN KE IV :          SANGKIANG RAJA NUKAH
Pemuka Raja Anon beranak:
1.  Sangkiang raja Nukah -> ada di Bumi Agung Sekarang atau di Lamban Pakuon.
Sangkian Raja Nukah Beranak yaitu Pengeran Djaya Kusuma keturunan Ke V
2.     Pemuka Bulan Bara -> Sappan keturunannya sekarang Agus Tanjung / Termasuk
M. puad , pd saat ini terjadi bahwa Pemuka bulan bakha perempuan sendiri dari
ketiga saudara ini, sehingga pemuka bulan bara minta bagian hak, lalu dijawab
oleh Sangkiang Raja Nukah bahwa tunggu sebentar akan saya tanyakan pada
KERIS  dan PAYAN, lalu masuklah beliau ke kamar untuk menanyakan dan setelah
keluar dijawab oleh beliau bahwa KERIS dan PAYAN tidak bisa bicara dan dibawa
lah KERIS dan PAYAN pada Pemuka Bulan Bara untuk membuktikannya karena
KERIS dan PAYAN setelah diajak bicara oleh Pemuka Bulan Bara tidak dapat
menjawab lalu beliau lari ke Pulan Tuha, terus tidak pulang-pulang, setelah sekian
lama, Pemuka Bulan Bara pulang menemui Sangkiang Raja Nukah mengatakan
mereka berdua dari mana yaitu mereka dari ujung sana (nappak hak udo) membua  t
sawah, oleh sebab itu Pemuka bulan Bara pulang sebab sawahnya sudah selesai
,Pemuka Bulan Bara mengasih nama SAPPAN artinya TABAK kapalnya SAPPAN
dipakai untuk memuat. Mulai dari sikhing dibawah durian sampai dengan yang
sudah jadi sawah adalah SAPPAN. Dari TABAK sampai Hentalos itu namanya
TABAK dan pematang tobong SAPPAN jadi Pematang SAPPAN sedang Pematang
TABAK sampai Hentalos dan way Segening terus ikut pula Ulok Khupik itu nama
nya TABAK dan pada waktu membuka (ngusi) Bumi Agung dinamai JEKHUNAN
itulah ceritanya, apa sebab diserahkan pada Pemuka Bulan Bara karena belum
dapat dikerjakan.
3.     Radja Dibandar -> Keturunannya sekarang adalah Mansyur R.M atau Andi Romanda tinggal di Kagungan.
KETURUNAN KE V:                PANGERAN DJAYA KUSUMA
Pengeran Jaya Kusuma beranak Depati Bangsa Raja.
KETURUNAN KE VI:                 DEPATI BANGSA RAJA
Depati Bangsa Raja beranak:
1.     Pengeran Iro Belunguh keturunannya Yang ada di Bumi Agung Lamban Pakuon.
2.     Haliwang Djantan  keturunannya adalah Sriwati  dan M. Safe’I Waya termasuk
M. Nuar/ Jauhari kedamaian yang dikenal  (ngijinjak)
Raden Hoe teman pengeran iro Belunguh siba ke banten.
Raden Hoe -> Jadi Muakhi  Khik tikeni Hak keturunannya sekarang M. Saidi atau
Samsuhilal
KETURUNAN KE VII:           PANGERAN IRO BELUNGUH
     Pengeran Iro Belunguh beranak Radja Mahkota Alam.
KETURUNAN KE VIII:       RADJA MAHKOTA ALAM
Radja Mahkota Alam beranak :

1.     Batin Singa -> Keturunan nya ada di Bumi Agung ( Lamban Pakuon)
2.     Kantja Batin-> Pi’i Penengahan guaina sabah Hentalos.
KETURUNAN KE IX :              BATIN SINGA
Batin Singa Beranak :
1.     Raden Ngaih. -> ada di Pakuon
2.     Kunci Riang-> M. Chodori / Maryadi Bandach, dari keturunan ini banyak yang DUMA(BEDUDU)
sehingga di sana telah berkembang 2 Raja yaitu Maryadi adok Raja Perdana Utama
                             (Jukku) di Bandakh Agung, di bedudu berkembang 2 raja karena sudah memenuhi
yaitu 1.SURYA WIRAWAN (RAJA PERDANA SAI), Isteri : Batin Tutukan Sai,
Lamban BUMI AGUNG, 2.M. SAHIDI (RAJA PERDANA KHUA), Isteri:
Batin Tutukan Khua Lamban SUKA BANJAKH
3.     Mawai Pr-> Mail terusannya Kheteman G. Mala
KETURUNAN KE X :             RADEN NGAIH
       Raden Ngaih Beranak  Keria Natar Kusuma
KETURUNAN KE XI:      KERIA NATAR KUSUMA
Keria Natar Kusuma beranak:
1.     Depati Pesirah -> di Lamban Pekuon
2.     Kemas Anom -> Yazid Arbi Anaknya Iskandar Bandakh, Abu Nawar Anaknya Hadri Abunawar
di waya Among Citta Bangik  terusannya Johan dll
3.     Seribu Batin -> Tidak Ada Keterangan
4.     Keria Anom -> M. Tabran (ngijinjak) anaknya Aslami
KETURUNAN KE XII:        DEPATI PESIRAH
Depati Pesirah Beristeri 3:
1.     dari Gedung Asin Liwa H. Sulton (pekon tengah Liwa) beranak Siti
2.     dari Kenali -> abibrahman  termasuk Radja Pemuka cs
3.     dari Serungkuk tidak punya anak dan ada anak setelah ambil anak dari kedamaian
terusannya Tajri
    Anak-anak Depati Pesirah:
1.     Siti -> ada di pakuon sekarang
2.     Radja Pemuka -> Baheram/ makmunhadi atau Zuawi/Nizom Indra-Bustami Talang
Padang
3. Teradjo Batin -> ada di Ratai anaknya Burma, Ruah/Amin -> Burhan -> Rum, Bekhudin   (Yakub,Murina,Said,Juariah,mardiyah)  Lihin ->(Hasnan, Taher, Nurba’yah, Minah, Hapsah, Kasim),  yang tinggal di Pekon Burma keturunannya M. Rasid Takit dan Mata  keturunannya Lekat Tanjung
4.     Pagar Alam keturunannya Barnian dan Nuali
5.     Biha-> Metudau di Bandung Kenali (lekat Bandung)
6.     Djisah -> mutudau di Tanjung M.yusuf (raja Bangsawan)
7.     limah -> metudau di Bakhu (ismail)
8.     Caya -> ke pi’i atau bakhtiar bakhu
KETURUNAN KE XIII:              SITI
Siti bersuamikan dari sukau dengan Gelar Khaja Liyu beranak:
1.     Batin Parsi -> ada di lamban Pakuon
2.     Djarisah -> sudirman Penengahan.
3.     Simah -> Bahwai
4.     Aboet -> Isa atau serun luas.
5.     Djemudin -> beranak: Hasan yaitu (marhadist, Damanhuri), Slamah yaitu
M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas/Sriwati termasuk M. Safi’I Waya, Jemari yaitu
Ibu Aslami dan Erna(Tarom) maryama yaitu mak ni berlaian terunggak.
Anak Radja Pemuka : dari 3 tiga isterinya
1.     Norpiah/mursiah ->  dari isteri pertama.
anak dari isteri kedua:
1.     Radidjah -> Bustami talang padang anaknya M.bangsawan anaknya lagi .
2.     Raini-> Baheram (mak mun Hadi) /Zuwawi (Nizom Indra)
3.     Halimah-> M. muslim Terunggak
4.     Sa’diah-> M.Tabram (Aslami)
5.     Rabima-> Harun (Hasir)
Yang Ketiga Tidak Punya Anak
KETURUNAN KE XIV :       BATIN PARSI
Batin Parsi mempunyai Isteri 3:
1.     Noerpiah isteri pertama beranakkan Aliah ibu dari M. Siradj, Romelah bedudu
anaknya-> Minarsi, Munir, Marzani, Remuzi Bakri.
2.  Harijah isteri kedua beranakkan Siti Dena diteruskan Hari Zani dan Temah
sekarang keturunannya ada di Kejadian yaitu M.Thamrin.
3.Tema isteri ke tiga beranakkan  
    Mursal Damiri keturunannya sekarang (Darmi-Firdaus G. Kemala) ,
(Afandi-A.rosidi) , (marhamah ke serungkuk), (rohmani ke Penengahan),
(Nurhaya-Liwa), (Faridah-Liwa),
   Ismail anaknya adalah M. Buchori, Asni.,
   Aripin anaknya adalah Ahadi, Sa’nah, Kesin, Nurhaida, gunung kemala
Yauma Sa’diyah anaknya sekarang adalah Zaidar, yulina
KETURUNAN KE XV:        ALIAH
Aliah Bersuamikan Djais dari kembahang dengan sebutan Radja Simbangan menunggu Lamban Pakuon.

Aliah Beranakkan:
1. Armapuri/Rohmasuri di luas Keturunannya adalah Sodri, Siti Rukmasari, Remuzi, Burhanan, Bunyamin.
2.     Rohana di sekhukuk keturunannya adalah Saryani, Duana, Arijah
3.    Moch. Siraj dengan adok : RAJA PAKSI ada di lamban pakuon dan beristeri 2 dengan istilah tukhun ranjang maksudnya menikahi isteri adiknya Khoiri.
4.  Sekhipah ada di tanjung keturunannya adalah khoirul hakim, Masdaria, Asmawati, Rozali,ida
5.     Khoiri keturunannya
a.     Khusnan keturunannya adalah Chandra pratama Belunguh, satria Belunguh
b.     Munsir keturunannya adalah Risa Belunguh
c.     Suharti keturunannya adalah Dirka Utama Belunguh
KETURUNAN KE XVI:         MUHAMMAD. SIRAJ
Keturunanya dari Isteri Pertama:
a.    Ikhwan Siraj Belunguh
b.     Lela Amrina Belunguh
c.     Supirman Belunguh
d.     Ruida Belunguh
e.     Suryadi Belunguh
f.       Surya Aswani Belunguh
g.     Samsuddin Belunguh
h.     Masniar Belunguh .
Dari Isteri Kedua :
a.     Misroni Belunguh
b.     Darwin Belunguh
c.     Linaria Belunguh
KETURUNAN KE XVII: IKHWAN SIRAJ BELUNGUH
M. Siraj keturunannya :
Keturunanya dari Isteri Pertama:
a.     Ikhwan Siraj  dengan Adok : SULTAN PANGERAN IRO BELUNGUH beranakkan Agung
Rachmad Prasetia S.kom Belunguh, ika indrasari SKM Belunguh, Ivana Rachmawati Belunguh, Meiliana Indriyanti Belunguh. Agung Rahmad Prasetia keturunannya MUHHAMAD DAVIQ ARDY Belunguh
b.   Lela Amrina beranakkan M. Apriansayah Alam S.ip Belunguh, Raisa Dita Duwina Amd Belunguh, Rifki irdiasto Belunguh, Putri angraini Belunguh
c.     Supirman beranakkan Yongky kurniawan Belunguh, Andika Saputra Belunguh, Jesi mailiana Belunguh
d.     Ruida beranakkan Runi Natwadila Belunguh, M. Hanif Risqullah Belunguh
e.     Suryadi, beranakkan Eva valia Surya ,belunguh, Nanis Surya Alisia Belunguh
f.       Surya Aswani beranakkan Delviana Aya khairun nisa Belunguh, Moch, Ridho belunguh, Moch Yadid Rofi’i Belunguh
g.     Samsuddin keturunan Mia Audina Belunguh
h.     Masniar Keturunannya Adalah Kartika Mukti Kusuma Belunguh, Satria Belunguh
Dari Isteri Kedua :
i.        Misroni keturunannya adalah Rahma sefi Belunguh, M.dzaky Ferdian belunguh
j.        Darwin keturunannya adalah Muhammad Fahri Belunguh
k.     Linaria Belum ada Keturunan ocia Belunguh
KETURUNAN KE XVIII :
AGUNG RACHMAD PRASETIA BELUNGUH

Agung Rahmad Prasetia keturunannya MUHHAMAD DAVIQ ARDY

KETURUNAN KE XIX:        
MUHHAMAD DAVIQ ARDY BELUNGUH

                Belum punya keturunan kerena lahir tahun 15 des tahun 2009

Agar Penjelasan ini lebih lengkap diperlukan kerjasama diantara kita agar terjalin kerjasama yang baik dan terjalin tali Silaturrahmi dari Magra Belunguh jukhai KUNING, sehingga bagi semua saudara yang ada garis keturunan supaya masing-masing membuat agar lebih lengkap dan lebih baik lagi .Untuk memudahkan indentitas Kita maka mulai sekarang kita memakai Marga BELUNGUH agar memudahkan komunikasi anak keturunan kita selanjutnya.
Iklan
Published in: on 2 Desember 2011 at 15:37  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://buaybelunguh01.wordpress.com/2011/12/02/paksi-buay-belunguh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: