PAKSI BUAY BELUNGUH


Lambang masing-masing paksi

 

 

TAMBO

ASAL KETURUNAN MARGA BELOENGOEH

Bermula  diriwayatkan,  adapun  yang  menjadi  raja dimasa ini  memerintah Negeri Kenali sekarang ialah RANJI PASAI bertempat di Bernasi, Raja ini serta anak rakyatnya memeluk Agama Budha, menyembah  patung-patung  dan  kayu-kayu  besar  yang diperbuat oleh  nenek moyang mereka.                                      

Dimasa ini datang seorang laki-laki bernama UMPU BELUNGUH.

Adapun Umpu Belunguh ini ( keterangan  dari  surat tua yang tertulis dibuku terbuat dari  kulit kayu )  datangnya  dari Madinah (tanah arab) dan beliau ini  sudah  pernah ketanah  SETAMBUL  dan  BAGDAT.  Dari  Madinah  beliau  ini pergi ke HADRAMAUT, dan   dari   Hadramaut   tidak   diketahui   bagaimana   dan   jalan   apa  maka  Umpu Belunguh ini sampai ke Pagar Ruyung (Sumatra Barat).

Maksud perjalanan Umpu Belunguh  ini, ialah akan mengembangkan Agama Alloh  jaitu   Agama   Islam.    Sesampainya   beliau   ini   di   Pagar   Ruyung   didapatinya   orang-orang Pagar Ruyung sudah memeluk Agama  Islam. Setelah beberapa lama beliau  berdiam  di  Pagar  Ruyung, maka beliau ini  meneruskan  perjalanan  akan mengembangkan agama islam bersama 7 orang hulu balang pemberian raja pagar  ruyung  akan  kawannya. 

Mereka  ini  berjalanlah menyisir pesisir arah Batanghari Musi ( Residen Palembang ) sampai ke satu dusun bernama  Liba  Hadji ( Residen Palembang). Liba Hadji ini ialah negeri Tua, tempat kedudukan POYANG RAKIAN, yang menjadi raja duduk memerintah dimasa ini.Umpu  Belunguh  dan   hulubalang-hulubalangnya   pergi   mendapatkan   Poyang Rakian  dan   menceriterakan   sebagaimana   maksud   perjalanannya   ialah   akan mengembangkan  Agama Islam. Poyang  Rakian  serta rakyat-rakyatnya dimasa ini boleh dibilang sudah memeluk Agama Islam. Beberapa  lama  Umpu  Belunguh  serta  pengiring-pengiringnya   tinggal   di   Liba Haji  ini  dan  pada  suatu  ketika  beliau  ini  mohon  izin  pada Poyang Rakian  akanmeneruskan perjalanan. Maksud beliau ini dikabulkan oleh Poyang Rakian .

Umpu   Belunguh   bersama   hulubalang-hulubalangnya  berjalanlah  dan   sampai pula   pada  satu  dusun  jang  bernama  SUBIK  dimarga  Ranau   sekarang.  Beliau tinggal   menumpang   pada   raja   yang   berkuasa  disini  ialah   UMPU   SEHUJAN, Umpu  Belunguh  serta   pengiring-pengiringya   tinggal   disini  beberapa  lamanya serta  akan  mengembangkan  Agama Alloh, tetapi orang-orang yang diam di Subik ini  serta  rajanya  juga  sudah memeluk Agama Alloh. dari Umpu Sehujan  ini.

Umpu  Belunguh  dapat  keterangan  bahwa  BERNASI  orang-orang  serta  rajanya  belum beragama Islam dan sekarang masih menyembah batang-batang kayu dan Patung-patung.  Umpu  Belunguh  menerangkan  maksudnya  pada  Umpu  Sehujan  akan meneruskan  perjalanan.  Oleh  karena  Umpu Sehujan sangat sayang serta percaya pada Umpu Belunguh, maka Umpu Sehujan ini bermaksud  benar  akan  berangkat bersama-sama  dengan  Umpu  Belunguh.   Setelah  dicari saat  yang  baik  sebagai kepercayaan raja-raja dimasa ini, maka  dikumpulkan  beberapa  hulubalang-hulubalang Umpu Sehujan serta mereka ini mulai berangkat meneruskan perjalanan menuju arah  BERNASI. 

Mereka – mereka  ini   sampai   di  SUKAU, terus  ke  KEMBAHANG, terus  ke HANIBUNG ( Batu Berak )  dan  terus  ke  BERNASI.  Sepanjang  perjalanan yang  dilalui   oleh   mereka-mereka   ini   kebanyakan   sudah  juga  mengenal  serta  memeluk  agama  Alloh.  Sesampainya  mereka  ini  di  Bernasi,  maka pergilah Umpu  Belunguh  serta  Umpu  Sehujan  dan  pengiring-pengiringnya mendapatkan serta  memperkenalkan  diri  pada  raja  yang  berkuasa   disini,  ialah  RANJI  PASAI (Umpu Sekarmong) sebagai yang telah diceriterakan diawal sekali. Umpu Belunguh dan Umpu Sehujan serta pengiring-pengiringnya memperkenalkan diri sama raja Ranji Pasai, serta tinggal menumpang pada raja ini beberapa lamanya Akan  maksud  kedatangan Umpu Belunguh serta pengiring-pengiringnya belumlah diceritakan pada raja ini.

Setelah  lama  berkenalan  Umpu Belunguh memohonkan satu permintaan pada raja Ranji  Pasai, akan  menjadi  tanda mata  persahabatan, ialah  beliau  minta  sepotong tanah  akan  tempatnya  mendirikan  rumah. Permintaan ini dikabulkan Raja dengansegala senang hati, serta dikasih baginda sepotong tanah bernama SANGAWIKH.

Disinilah  Umpu  Belunguh  serta pengiringnya  mendirikan  sebuah  rumah  dengan dibantu  oleh  rakyat-rakyat   raja   Ranji   Pasai.   Setelah    rumah   itu   selesai   dan ditunggui oleh Umpu Belunguh serta pengiring-pengiringnya, maka mulailah Umpu Belunguh   menjalankan   maksudnya   dibantu    oleh   Umpu    Sehujan   yang   akan  mengembangkan   agama   islam.   Mula-mula   Umpu   Belunguh   mengembangkan agama ini  ialah  pada   rakyat-rakyat  Raja,  dan  banyaklah   diantara  rakyat-rakyat raja Ranji Pasai  yang  mengikut  serta  sangat percaya pada agama yang dikembangkan oleh Umpu Belunguh.

Hampir kira-kira setengah rakyat raja Ranji  Pasai  yang sudah menurut agama Alloh Pada  suatu   hari  Umpu  Belunguh  pergi   mendapatkan  raja  Ranji  Pasai   dengan maksud  mencoba-coba  akan  mengislamkan  raja  ini.  Setelah   beberapa  bersoal  jawab  dengan  raja  ini, maka  Umpu  Belunguh  dapat   keputusan   dari   raja   Ranji Pasai bahwa beliau ini tiada mau menurut agama Umpu Belunguh, dan raja ini tiada mau mengubah-ubah agama nenek moyangnya dahulu.

Umpu  Belunguh  ini  seorang  ulama  besar (alim)  dan  setengah orang mengatakan  bahwa beliau ini  seorang  keramat.   Beliau  ini  tiada  mudah putus  asa,  serta  keras kemaun. Beliau minta izin pada raja akan pulang ke rumahnya di Sangawikh. berulang-ulang Umpu  Belunguh  datang  mendapatkan raja  dengan  maksud  akan mengislamkan raja ini, tetapi raja sangat  berkeras  tiada  mau  menurut, serta  Umpu Belunguh mendapat ancaman dari raja akan  diusir  dari  Sangawikh, dan  manakala tiada mau bisa jadi akan diusir dengan kekerasan.

Umpu Belunguh  serta  Umpu  Sehujan dan  sekalian  rakyat-rakyatnya  yang  sudah dibawah pengaruhnya, tiada bercemas hati mendengar ancaman dari raja ini, melainkan  dengan sabar dijalankan  beliau juga  maksudnya pada  sekalian  rakyat-rakyat yang  belum  mau  menurut.  Ancaman-ancaman  raja  pada  Umpu  Belunguh  serta pengiring-pengiringnya diceriterakan beliau pada Umpu Sehujan dan pada sekalian orang-orang yang sudah mengikutinya.

Mendengar ancaman-ancaman raja ini, maka  panaslah hati  sekalian  rakyat Umpu Belunguh,  dan  diwaktu  ini  banyaklah  patung-patung  dan berhala-berhala yang dirusak oleh rakyat raja yang sudah menurut Umpu Belunguh. Hal ini diketahui raja,  dengan  sangat  murkanya  baginda  mengumpulkan  hulubalang-hulubalang serta rakyat-rakyat akan mengusir Umpu Belunguh dengan pengiring-pengiringnya.  Tetapi  tatkala  diketahui  raja bahwa hampir  semua  rakyatnya  sudah ingkar dari padanya dan sudah  dibawah  pengaruh Umpu  Belunguh,  maka rajapun masgullah hatinya serta timbullah takut beliau akan  mengusir  Umpu  Belunguh dari Sangawikh.

Oleh karena sangat  masgulnya hati raja ini,  terhadap  Umpu Belunguh,  Maka  raja ini pindah diistana beliau di JERAMBAI(Bedudu).Setelah diketahui oleh Umpu Belunguh bahwa raja sudah pindah ke Jerambai, maka datanglah Umpu Belunguh mendapatkan raja itu serta akan mengislamkan beliau. Raja ini bukannya mau menurut malahan dengan sangat marahnya diusirnya Umpu Belunguh dari istananya. Umpu Belunguh menceriterakan halnya dari diusir raja itu pada sekalian pengikutnya. Dengan tidak dapat disabarkan lagi, serta dengan kepanasan hati maka berangkatlah sekalian rakyat Umpu Belunguh serta Umpu Sehujan ke Jerambai cukup dengan alat senjatanya dengan maksud akan memerangi raja Ranji Pasai.

Setelah dilihat Raja akan pengikut-pengikut Umpu Belunguh itu datang dengan alat senjatanya, maka raja menyiapkan pula rakyatnya seberapa yang ada akan melawan rakyat Umpu Belunguh. Diwaktu ini terjadilah peperangan antara rakyat raja dengan rakyat Umpu Belunguh. Oleh karena tiada tertahan  oleh rakyat  raja akan  serangan dari rakyat Umpu Belunguh, maka rakyat raja  habis  lari dan pecah  belah, serta raja ini lari pula ke Gunung Pesagi. Akan ceriteranya raja Ranji  Pasai ini tiada  diketahui lagi, dan kata setengah keterangan orang beliau mati.

Oleh karena Umpu Belunguh  telah  mendapat kemenangan dalam  peperangan  ini dan  Bernasi  tiada  beraja   lagi,  maka   Umpu  Belunguh  dengan  rakyat-rakyatnya  menduduki Bernasi. Atas kemauan  serta  pilihan  dari  sekalian  rakyat  maka  Umpu Belunguh  diangkat  menjadi  Raja  di  Bernasi.  Beliau  ini   terus  juga  menjalankan maksudnya mengembangkan  agama islam  dengan  leluasa  serta  tiada  mendapat  gangguan-gangguan lagi.

Umpu Belunguh disini tiada beristeri dan tiada pula beranak. Maka diangkat beliau 7

orang kesayangannya menjadi anak, yaitu:

1. BERINGIN MUDA, Asal keturunan Perwatin Tanjung sekarang.

2. TATAK, Asal keturunan Yakkub Ginting.

3. TATAU, Asal keturunan Raja Pemuka dusun Gunung Mala.         

4. JAGA, Asal keturunan Batin Tarja Negeri Canda.         

5. KUNING, Asal keturunan Batin Parsi (yang menulis tambo ini).         

6. MANDAN, Asal keturunan Raja Mulia kota karang.         

7. SINDI pr, Asal keturunan Pesirah Kenali.         

Masing-masing  mereka  yang 7 ini  ada  mempunyai  surat-surat  serta  keterangan -keterangan dari keturunan-keturunan mereka.

Dari ke 7 anak  angkatnya  Umpu  Belunguh ini, maka  anaknya yang ke 5 ( kuning ) didudukkan beliau menjadi raja dimasa ini, menggantikan beliau. Setelah   kuning   duduk   menjadi  raja,  pada  suatu  hari  Umpu  Belunguh  sedang berjalan-jalan melihat tamasya alam, maka kata setengah riwayat diwaktu itu Umpu Belunguh hilang, kemana perginya wallohualam seorangpun tiada mengetahui.

Umpu Kuning beranak pula 4 orang yaitu:

1. PEMUKA RAJA ANUM

2. PENGERAN MANGKUBUMI

3. KIMAS NGANJAGA BATIN

4. RADEN MENGUNANG.

Pemuka Raja Anum bersama saudaranya kimas Nganjaga Batin siba di Banten Siba maksudnya ialah akan menghubungkan silaturrahim dan akan minta kebesaran dari Sultan Banten, serta akan menuntut ilmu perkara Agama. Pemuka Raja Anum beroleh kebesaran dari Banten serta mendapat anugrah:

1. Payung Agung

1. Tombak

1. Badju Besi

2. Pinggan

1. Kain Cindi

1. Kain Limar

1. Kendi

1. Kopiah Hulubalang

1. Baju Panjang.

Barang-barang ini setengahnya sudah terbakar bersama rumah  saya ( Keterangan-keterangan  boleh ditanya sama orang-orang dusun Bumi Agung ).  Barang  yang masih ada sekarang yaitu ;

1. Pinggan

1. Kain Cindi

1. Kain Limar

1. Kendi

1. Kain Tapis

Barang-barang ini dapat dikeluarkan sewaktu rumah  terbakar  dulu,  sebab  tempat menyimpannya dibawah, bukan diatas pagu. Akan saudaranya Pemuka Raja Anum yang turut siba (Kimas Nganjaga Batin) tinggal di  Banten  tiada  pulang, tinggal  kampung Cikuning.  Sampai  pada  masa  sekarang ini keturunan Beliau itu masih ada di Cikuning ( Banten ) dan orang-orangnya masih berbahasa Lampung.

PEMUKA RAJA ANUM beranakkan

SANG HIANG RAJA NUKAH dan menjadi keturunan beliau memegang kendali Kerajaan. Anak kedua PEMUKA BULAN BARA dan Ketiga RADJA DI BANDAR Sang  Hiang  Raja  Nukah beranakkan Pengeran Jaya Kesuma, memerintah kerajaan dimasa ini.

PANGERAN  JAYA  KUSUMA   beranakkan  DEPATI  BANGSA  RAJA,   menjadi  raja  dimasa ini.

DEPATI  BANGSA  RAJA  beranakkan  PANGERAN  IRO  BELUNGUH dan anak kedua HALIWANG DJANTAN,  Pangeran Iro Belunguh  siba  di  Banten bersama RADEN HU.

PENGERAN IRO BELUNGUH di angkat jadi Pangeran dengan besluit comp inggris tanggal dan nomornya tidak dapat dibaca lagi sebab sudah terlampau tua.Sewaktu  siba  di  Banten  Pangeran Iro Belunguh dapat  juga  kebesaran  sebagaimana  Pemuka Raja Anum diatas.

Pengeran Iro Belunguh beranakkan RAJA MAHKOTA ALAM, menjadi raja dimasa ini.

RAJA MAHKOTA ALAM beranak  dua,  yang   tua   menjadi   keturunan   kerajaan   serta memerintah dimasa ini. Bernama:

 

 BATIN SINGA saudaranya yang kedua pr.bernama KANTJA BATIN dan BATIN SINGA beranak tiga yang tua menjadi keturunan kerajaan serta memerintah dimasa ini bernama

RADEN NGAIH saudara keduanya bernama KUNCI RIANG dan saudara ketiga Perempuan bernama MAWAI.. RADEN NGAIH juga mempunyai besluit menjadi kria semasa pemerintahan inggris tetapi berluit ini turut juga terbakar bersama rumah saya

RADEN  NGAIH  beranak

KERIA  NATAR  KESUMA menjadi kria semasa pemerintahan inggris dengan besluit ddo 8 juni 1784. Keria  Natar  Kusuma  beranak pula  4 orang  yang tua

DEPATI PASIRAH menjadi keturunan Raja. Menjadi Pesirah dengan besluit ddo 6 Nopember 1871. Kedua KEMAS ANUM, Ketiga SERIBU BATIN dan keempat KERIA ANUM.

Depati Pesirah beranak 7 orang :

 1. Siti, ibu dari BATIN PARSI (yang menulis tambo)
 2. Radja Pemuka
 3. Teraju Batin
 4. Pagar Alam
 5. Biha pr.
 6. Jisah pr.
 7. Limah pr.

Siti, Ibu dari Batin Parsi beranak 5 orang:

 1. Batin Parsi -> ada di lamban Pakuon
 2. Djarisah -> sudirman Penengahan.
 3. Simah -> Bahwai
 4. Aboet -> Isa atau serun luas.
 5. Djemudin -> beranak: Hasan yaitu (marhadist, Damanhuri), Slamah yaitu M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas/Sriwati termasuk M. Safi’I Waya, Jemari yaitu Erna, maryama yaitu mak ni berlian terunggak

Raja Pemuka (saudara ke 2.) dari Siti beranak pula 6 orang :

 1. Nur Piah pr.
 2. Radijah pr.
 3. Raini pr.
 4. Halimah pr.
 5. Ta’siah pr.
 6. Rabima pr.

Anak Siti jaitu Batin Parsi, dinikahkan dengan anak tua dari Raja Pemuka  yang  bernama Nur Piah. Perkawinan yang semacam ini dinamai Pecah Periuk. Pecah Periuk yaitu perkawinan dua anak dari dua orang yang bersaudara kandung.

Batin Parsi beristeri 3 orang,

Yang tua Nur Piah

Kedua Tema

Ketiga Harijah

Masing-masing isteri mempunyai keturunan pula. Demikian asal keturunan Batin Parsi  ini,  serta  keturunan  mulai  dari  Batin  Parsi, sampai pada Masa ini tiada diceriterakan sebab tiada ada kepentingannya, melainkan dapat dilihat dari gambar keturunan yang terlampir bersama ini.

Tersusun oleh saya, di Bumi Agung                    

ddo. 20 Februari 1939. (Batin Parsi)                   

disalin sesuai dengan aslinya oleh:                    

Drs.Ec. Ikhwan siraj Belunguh, SH (Keturunan ke 17 )

SULTAN PANGERAN IRO BELUNGUH RAJA MARGA TUTUKAN PAKSI YANG MULIA SEKALA BERAK XVII     

Tanggal, 28 Maret 2000


KETURUNAN KE I :                            OEMPOE BELOENGOEH:
KETURUNAN KE II :                           KOENING
Keturunan yang dapat di Jelaskan :
  1.     Beringin Moeda asal keturunan Perwatin Tanjung Sekarang anaknya M. Asmuni Suwoh Tambonya Ada dan ada kesamaan tentang
          Umpu Belunguh
2.     Tatak asal Keturunan Jakub Ginting. (Zakaria Tanjung) belum jelas
3.     Tatau keturunannya adalah Radja pemuka Gunung Kemala Batin Bintang tambonya ada dan ada kesamaan tentang cerita Umpu
         Belunguh dan dalam tambo ini diceritakan tentang pembunuhan sebuyuh di banten
4.     Djaga keturunannya Batin Tardja Negeri Tjanda  atau H.Alimuddin Umar, SH tambo ada tapi belum pernah membaca
5.     Koening Keturunannya Batin Parsi dan sekarang adalah M. siraj Bumi Agung anaknya IKHWAN SIRAJ Belunguh, tambo ada dan yang
        tersebut sekarang.
6.     Mandan Keturunannya Radja Mulia Kota Karang yaitu Masrul dan  Drs. FAUZI FATAH, MM  Kedamaian, tambo ada dan ada kesamaan
tentang cerita umpu belunguh
7.     Sindi Pr Keturunannya Adalah Pesirah Kenali. tambo belum jelas dan belum pernah baca
KETURUNAN KE III:                   PEMUKA RAJA ANOM
Kuning Beranak;
1.     Pemuka Raja Anom   ada di Bumi agung sampai sekarang
2.     Pengeran Mangkubumi Lebon tidak ada Berita
3.     Kimas Nganjaga Batin ada Di kampung Cikuning yaitu H. Agus Rasyidi telp
0254-602884
4.     Raden Mengunang. Lebon tidak ada Berita.
KETURUNAN KE IV :          SANGKIANG RAJA NUKAH
Pemuka Raja Anon beranak:
1.  Sangkiang raja Nukah -> ada di Bumi Agung Sekarang atau di Lamban Pakuon.
Sangkian Raja Nukah Beranak yaitu Pengeran Djaya Kusuma keturunan Ke V
2.     Pemuka Bulan Bara -> Sappan keturunannya sekarang Agus Tanjung / Termasuk
M. puad , pd saat ini terjadi bahwa Pemuka bulan bakha perempuan sendiri dari
ketiga saudara ini, sehingga pemuka bulan bara minta bagian hak, lalu dijawab
oleh Sangkiang Raja Nukah bahwa tunggu sebentar akan saya tanyakan pada
KERIS  dan PAYAN, lalu masuklah beliau ke kamar untuk menanyakan dan setelah
keluar dijawab oleh beliau bahwa KERIS dan PAYAN tidak bisa bicara dan dibawa
lah KERIS dan PAYAN pada Pemuka Bulan Bara untuk membuktikannya karena
KERIS dan PAYAN setelah diajak bicara oleh Pemuka Bulan Bara tidak dapat
menjawab lalu beliau lari ke Pulan Tuha, terus tidak pulang-pulang, setelah sekian
lama, Pemuka Bulan Bara pulang menemui Sangkiang Raja Nukah mengatakan
mereka berdua dari mana yaitu mereka dari ujung sana (nappak hak udo) membua  t
sawah, oleh sebab itu Pemuka bulan Bara pulang sebab sawahnya sudah selesai
,Pemuka Bulan Bara mengasih nama SAPPAN artinya TABAK kapalnya SAPPAN
dipakai untuk memuat. Mulai dari sikhing dibawah durian sampai dengan yang
sudah jadi sawah adalah SAPPAN. Dari TABAK sampai Hentalos itu namanya
TABAK dan pematang tobong SAPPAN jadi Pematang SAPPAN sedang Pematang
TABAK sampai Hentalos dan way Segening terus ikut pula Ulok Khupik itu nama
nya TABAK dan pada waktu membuka (ngusi) Bumi Agung dinamai JEKHUNAN
itulah ceritanya, apa sebab diserahkan pada Pemuka Bulan Bara karena belum
dapat dikerjakan.
3.     Radja Dibandar -> Keturunannya sekarang adalah Mansyur R.M atau Andi Romanda tinggal di Kagungan.
KETURUNAN KE V:                PANGERAN DJAYA KUSUMA
Pengeran Jaya Kusuma beranak Depati Bangsa Raja.
KETURUNAN KE VI:                 DEPATI BANGSA RAJA
Depati Bangsa Raja beranak:
1.     Pengeran Iro Belunguh keturunannya Yang ada di Bumi Agung Lamban Pakuon.
2.     Haliwang Djantan  keturunannya adalah Sriwati  dan M. Safe’I Waya termasuk
M. Nuar/ Jauhari kedamaian yang dikenal  (ngijinjak)
Raden Hoe teman pengeran iro Belunguh siba ke banten.
Raden Hoe -> Jadi Muakhi  Khik tikeni Hak keturunannya sekarang M. Saidi atau
Samsuhilal
KETURUNAN KE VII:           PANGERAN IRO BELUNGUH
     Pengeran Iro Belunguh beranak Radja Mahkota Alam.
KETURUNAN KE VIII:       RADJA MAHKOTA ALAM
Radja Mahkota Alam beranak :

1.     Batin Singa -> Keturunan nya ada di Bumi Agung ( Lamban Pakuon)
2.     Kantja Batin-> Pi’i Penengahan guaina sabah Hentalos.
KETURUNAN KE IX :              BATIN SINGA
Batin Singa Beranak :
1.     Raden Ngaih. -> ada di Pakuon
2.     Kunci Riang-> M. Chodori / Maryadi Bandach, dari keturunan ini banyak yang DUMA(BEDUDU)
sehingga di sana telah berkembang 2 Raja yaitu Maryadi adok Raja Perdana Utama
                             (Jukku) di Bandakh Agung, di bedudu berkembang 2 raja karena sudah memenuhi
yaitu 1.SURYA WIRAWAN (RAJA PERDANA SAI), Isteri : Batin Tutukan Sai,
Lamban BUMI AGUNG, 2.M. SAHIDI (RAJA PERDANA KHUA), Isteri:
Batin Tutukan Khua Lamban SUKA BANJAKH
3.     Mawai Pr-> Mail terusannya Kheteman G. Mala
KETURUNAN KE X :             RADEN NGAIH
       Raden Ngaih Beranak  Keria Natar Kusuma
KETURUNAN KE XI:      KERIA NATAR KUSUMA
Keria Natar Kusuma beranak:
1.     Depati Pesirah -> di Lamban Pekuon
2.     Kemas Anom -> Yazid Arbi Anaknya Iskandar Bandakh, Abu Nawar Anaknya Hadri Abunawar
di waya Among Citta Bangik  terusannya Johan dll
3.     Seribu Batin -> Tidak Ada Keterangan
4.     Keria Anom -> M. Tabran (ngijinjak) anaknya Aslami
KETURUNAN KE XII:        DEPATI PESIRAH
Depati Pesirah Beristeri 3:
1.     dari Gedung Asin Liwa H. Sulton (pekon tengah Liwa) beranak Siti
2.     dari Kenali -> abibrahman  termasuk Radja Pemuka cs
3.     dari Serungkuk tidak punya anak dan ada anak setelah ambil anak dari kedamaian
terusannya Tajri
    Anak-anak Depati Pesirah:
1.     Siti -> ada di pakuon sekarang
2.     Radja Pemuka -> Baheram/ makmunhadi atau Zuawi/Nizom Indra-Bustami Talang
Padang
3. Teradjo Batin -> ada di Ratai anaknya Burma, Ruah/Amin -> Burhan -> Rum, Bekhudin   (Yakub,Murina,Said,Juariah,mardiyah)  Lihin ->(Hasnan, Taher, Nurba’yah, Minah, Hapsah, Kasim),  yang tinggal di Pekon Burma keturunannya M. Rasid Takit dan Mata  keturunannya Lekat Tanjung
4.     Pagar Alam keturunannya Barnian dan Nuali
5.     Biha-> Metudau di Bandung Kenali (lekat Bandung)
6.     Djisah -> mutudau di Tanjung M.yusuf (raja Bangsawan)
7.     limah -> metudau di Bakhu (ismail)
8.     Caya -> ke pi’i atau bakhtiar bakhu
KETURUNAN KE XIII:              SITI
Siti bersuamikan dari sukau dengan Gelar Khaja Liyu beranak:
1.     Batin Parsi -> ada di lamban Pakuon
2.     Djarisah -> sudirman Penengahan.
3.     Simah -> Bahwai
4.     Aboet -> Isa atau serun luas.
5.     Djemudin -> beranak: Hasan yaitu (marhadist, Damanhuri), Slamah yaitu
M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas/Sriwati termasuk M. Safi’I Waya, Jemari yaitu
Ibu Aslami dan Erna(Tarom) maryama yaitu mak ni berlaian terunggak.
Anak Radja Pemuka : dari 3 tiga isterinya
1.     Norpiah/mursiah ->  dari isteri pertama.
anak dari isteri kedua:
1.     Radidjah -> Bustami talang padang anaknya M.bangsawan anaknya lagi .
2.     Raini-> Baheram (mak mun Hadi) /Zuwawi (Nizom Indra)
3.     Halimah-> M. muslim Terunggak
4.     Sa’diah-> M.Tabram (Aslami)
5.     Rabima-> Harun (Hasir)
Yang Ketiga Tidak Punya Anak
KETURUNAN KE XIV :       BATIN PARSI
Batin Parsi mempunyai Isteri 3:
1.     Noerpiah isteri pertama beranakkan Aliah ibu dari M. Siradj, Romelah bedudu
anaknya-> Minarsi, Munir, Marzani, Remuzi Bakri.
2.  Harijah isteri kedua beranakkan Siti Dena diteruskan Hari Zani dan Temah
sekarang keturunannya ada di Kejadian yaitu M.Thamrin.
3.Tema isteri ke tiga beranakkan  
    Mursal Damiri keturunannya sekarang (Darmi-Firdaus G. Kemala) ,
(Afandi-A.rosidi) , (marhamah ke serungkuk), (rohmani ke Penengahan),
(Nurhaya-Liwa), (Faridah-Liwa),
   Ismail anaknya adalah M. Buchori, Asni.,
   Aripin anaknya adalah Ahadi, Sa’nah, Kesin, Nurhaida, gunung kemala
Yauma Sa’diyah anaknya sekarang adalah Zaidar, yulina
KETURUNAN KE XV:        ALIAH
Aliah Bersuamikan Djais dari kembahang dengan sebutan Radja Simbangan menunggu Lamban Pakuon.

Aliah Beranakkan:
1. Armapuri/Rohmasuri di luas Keturunannya adalah Sodri, Siti Rukmasari, Remuzi, Burhanan, Bunyamin.
2.     Rohana di sekhukuk keturunannya adalah Saryani, Duana, Arijah
3.    Moch. Siraj dengan adok : RAJA PAKSI ada di lamban pakuon dan beristeri 2 dengan istilah tukhun ranjang maksudnya menikahi isteri adiknya Khoiri.
4.  Sekhipah ada di tanjung keturunannya adalah khoirul hakim, Masdaria, Asmawati, Rozali,ida
5.     Khoiri keturunannya
a.     Khusnan keturunannya adalah Chandra pratama Belunguh, satria Belunguh
b.     Munsir keturunannya adalah Risa Belunguh
c.     Suharti keturunannya adalah Dirka Utama Belunguh
KETURUNAN KE XVI:         MUHAMMAD. SIRAJ
Keturunanya dari Isteri Pertama:
a.    Ikhwan Siraj Belunguh
b.     Lela Amrina Belunguh
c.     Supirman Belunguh
d.     Ruida Belunguh
e.     Suryadi Belunguh
f.       Surya Aswani Belunguh
g.     Samsuddin Belunguh
h.     Masniar Belunguh .
Dari Isteri Kedua :
a.     Misroni Belunguh
b.     Darwin Belunguh
c.     Linaria Belunguh
KETURUNAN KE XVII: IKHWAN SIRAJ BELUNGUH
M. Siraj keturunannya :
Keturunanya dari Isteri Pertama:
a.     Ikhwan Siraj  dengan Adok : SULTAN PANGERAN IRO BELUNGUH beranakkan Agung
Rachmad Prasetia S.kom Belunguh, ika indrasari SKM Belunguh, Ivana Rachmawati Belunguh, Meiliana Indriyanti Belunguh. Agung Rahmad Prasetia keturunannya MUHHAMAD DAVIQ ARDY Belunguh
b.   Lela Amrina beranakkan M. Apriansayah Alam S.ip Belunguh, Raisa Dita Duwina Amd Belunguh, Rifki irdiasto Belunguh, Putri angraini Belunguh
c.     Supirman beranakkan Yongky kurniawan Belunguh, Andika Saputra Belunguh, Jesi mailiana Belunguh
d.     Ruida beranakkan Runi Natwadila Belunguh, M. Hanif Risqullah Belunguh
e.     Suryadi, beranakkan Eva valia Surya ,belunguh, Nanis Surya Alisia Belunguh
f.       Surya Aswani beranakkan Delviana Aya khairun nisa Belunguh, Moch, Ridho belunguh, Moch Yadid Rofi’i Belunguh
g.     Samsuddin keturunan Mia Audina Belunguh
h.     Masniar Keturunannya Adalah Kartika Mukti Kusuma Belunguh, Satria Belunguh
Dari Isteri Kedua :
i.        Misroni keturunannya adalah Rahma sefi Belunguh, M.dzaky Ferdian belunguh
j.        Darwin keturunannya adalah Muhammad Fahri Belunguh
k.     Linaria Belum ada Keturunan ocia Belunguh
KETURUNAN KE XVIII :
AGUNG RACHMAD PRASETIA BELUNGUH

Agung Rahmad Prasetia keturunannya MUHHAMAD DAVIQ ARDY

KETURUNAN KE XIX:        
MUHHAMAD DAVIQ ARDY BELUNGUH

                Belum punya keturunan kerena lahir tahun 15 des tahun 2009

Agar Penjelasan ini lebih lengkap diperlukan kerjasama diantara kita agar terjalin kerjasama yang baik dan terjalin tali Silaturrahmi dari Magra Belunguh jukhai KUNING, sehingga bagi semua saudara yang ada garis keturunan supaya masing-masing membuat agar lebih lengkap dan lebih baik lagi .Untuk memudahkan indentitas Kita maka mulai sekarang kita memakai Marga BELUNGUH agar memudahkan komunikasi anak keturunan kita selanjutnya.
Iklan
Published in: on 2 Desember 2011 at 15:37  Tinggalkan sebuah Komentar  

LEGEND


ORIGIN descent BELOENGOEH GENERA

Starting narrated, while the kings during this reign Affairs Know now is housed in the Ranji Pasai Bernasi, this king and his people embraced Buddhism child, worshiping statues and a large timber that done by their ancestors.

In these days came a man named UMPU BELUNGUH.

As for this Belunguh Umpu (information from an old letter written in the book of made of bark) came from Medina (Arab land) and he has this ground and Bagdat SETAMBUL. From Medina he went to Hadramaut, and from the Hadramaut is not known how and what path it is up to Umpu Belunguh Ruyung Fence (West Sumatra).

The purpose of this trip Umpu Belunguh, is going to develop the Religion of Allah ie Islam. Arriving at Fence Ruyung this he found the people Fence Ruyung already embraced Islam. After some time he resided in Ruyung fence, then he proceeded to develop this religion of Islam along with 7 people upstream Balang giving his friend the king will ruyung fence.

They are combing the coastal walk-way Batanghari Musi (Resident of Palembang) up to a hamlet called Liba Hadji (Resident of Palembang). Liba Hadji This is the country’s Old, the seat of Poyang RAKIAN, who became king ruled the days sitting ini.Umpu Belunguh and commander-hulubalangnya go get Poyang Rakian and recounted his journey as the purpose is to develop the Islamic Religion. Poyang Rakian as well as people-people in these days arguably already embraced Islam. Some of the old as well as accompaniment-Umpu Belunguh retinue stayed at this Haji Liba and on one occasion he was asked permission at Poyang Rakian akanmeneruskan trip. His purpose is granted by the Poyang Rakian.

Umpu Belunguh joint commander-hulubalangnya to walk and also the one which the hamlet named SUBIK dimarga Ranau now. He lived a ride on the king’s ruling here is UMPU SEHUJAN, Umpu Belunguh as well as accompaniment-pengiringya lived here some time and will develop the Religion of Allah, but the people who dwell in this Subik and the king also has embraced religion of Allah. Umpu Sehujan of this.

Information that can Belunguh Umpu BERNASI people and not a Muslim king and today still worship the logs and statues. Umpu Belunguh explain the point at Umpu Sehujan will continue the journey. Therefore Umpu Sehujan very dear and believe in Umpu Belunguh, it is intended to correct Umpu Sehujan will go along with Umpu Belunguh. After looking for a good time as the trust kings of these periods, then collected some district chief-commander Umpu Sehujan and this they begin to depart to continue the journey toward BERNASI.

They – they are arrived at Sukau, continues to KEMBAHANG, continues to HANIBUNG (Stone defecation) and continue to BERNASI. Throughout the journey taken by them-they are mostly already well know and embrace the religion of Allah. Arriving in Bernasi them, then go Umpu Belunguh and Umpu Sehujan escorts and escort-get and introduced herself to the king in power here, is the Ranji Pasai (Umpu Sekarmong) as having been narrated very beginning. Umpu Belunguh and Umpu Sehujan as well as accompaniment-introduced himself as the king’s retinue Ranji Pasai, and live the king riding on this some time would mean the arrival of Umpu Belunguh-escorts and escort the king has not told this.

After a long acquaintance Umpu Belunguh invoking a request to the king Ranji Pasai, will be a keepsake of friendship, he was asked to place a piece of land to build the house. This request was granted King dengansegala happy, and given the king a piece of land called SANGAWIKH.

This is where Umpu Belunguh and the accompanying build a house, assisted by the peoples of the king Ranji Pasai. After the house was completed and attended by Umpu Belunguh and escort-escorts, then start running mean Umpu Belunguh assisted by Umpu Sehujan which will develop the religion of Islam. At first Umpu Belunguh develop this religion is on the peoples of King, and many are among the peoples who followed the king’s Ranji Pasai and strongly believe in the religion developed by Umpu Belunguh.

Nearly half the people of the king Ranji Pasai already under religion of Allah one day Umpu Belunguh go get a king Ranji Pasai with intent to convert the try-try this king. After some cross swords with the king, then Umpu Belunguh can Ranji Pasai decision of the king that he is not going according to Umpu Belunguh religion, and the king is not like changing the religion of his ancestors first.

Umpu Belunguh this a great scholar (alim) and half of people said that he was a shrine. He is not easily discouraged, and hard kemaun. He asked permission of the king would return to his home in Sangawikh. Umpu Belunguh repeatedly come get with the intent to convert the king of kings, but the king was determined not cooperate with me, and Umpu Belunguh received threats from the king will be expelled from Sangawikh, and when not wanted they can be evicted by force.

Umpu Belunguh and Umpu Sehujan and all the people-people who are under the influence, no bercemas heart of the king heard this threat, but with patience he has also run the point on all peoples who do not want to obey. Threats on Umpu Belunguh king and his escort, escorts narrated on Umpu Sehujan and on all those who have followed him.

Hearing this the king’s threats, then waxed warm the hearts of the people all Umpu Belunguh, and this at a time when many are the statues and idols were destroyed by the king of the people who already think Umpu Belunguh. It is known to the king, the king is His wrath collect-district chief and district chief of peoples to expel Umpu Belunguh with escort-escorts. But when the king is known that almost all people have broken from him and was under the influence Umpu Belunguh, then rajapun masgullah hearts and there arose a fear that he would expel from Sangawikh Umpu Belunguh.

Therefore it is very masgulnya king, against Umpu Belunguh, the king moved his palace in JERAMBAI (Bedudu). Once known Umpu Belunguh that the king was moved to Jerambai, then came the king Umpu Belunguh get it and will circumcise him. This king is not trying to think even with a very angry Umpu Belunguh expulsion from the palace. Umpu Belunguh recounted the case of the expelled king on all his followers. With disabarkan can not anymore, and the heat went down all people’s hearts Umpu Belunguh and Umpu Sehujan to Jerambai simply by means of his weapon with the intent to fight the king Ranji Pasai.

Having seen the King will be the followers Umpu Belunguh it comes with a gun, then the king how to prepare well people are going against the people Umpu Belunguh. At a time when it came to pass the war between the people of the king and the people Umpu Belunguh. Therefore nothing will be restrained by the people of the king of the people Umpu Belunguh attacks, then people ran out and the king glassware, and this king also fled to Mount Pesagi. Will plot this Pasai Ranji king no longer known, and half said the information he died.

Therefore Umpu Belunguh has got the victory in this war and Bernasi no longer have a king, then Umpu Belunguh with people-people occupying Bernasi. Volition and choice of all the people then Umpu Belunguh was appointed King in Bernasi. He continues to also run the religion of Islam with the intention to develop freely and have no distractions anymore.

Umpu Belunguh here anyway no wives and no son. Then lifted his 7

favorite person to be children, namely:

1. Banyan YOUNG, Origin descendants Perwatin Cape now.

2. Tatak, Origin descent Yakkub Ginting.

3. TATAU, Origin descendant of King Mountain Mala village leaders.

4. JAGA, the Home Affairs Canda Tarja Inner descent.

5. YELLOW, Origin Inner Parsi descent (who wrote this legend).

6. Mandan, descendant of King Noble Origin reef city.

7. Sindi pr, Origin Pesirah Recognize descent.

Each of those seven have had letters, and descriptions of their descendants.

Of the 7 children adopted Belunguh Umpu this, then his son to 5 (yellow) is seated, he became king in these days, replaced him. After the yellow seat became king, one day Umpu Belunguh was walking to see the natural sightseeing, then said half at a time when it Umpu Belunguh history is lost, where he had gone wallohualam no one knows.

Yellow Umpu also begat 4 persons namely:

1. KING leaders Anum

2. PENGERAN Mangkubumi

3. KIMAS NGANJAGA INNER

4. Raden MENGUNANG.

Leaders along with his brother King Anum kimas Nganjaga Inner Siba Siba in Banten is meant to connect silaturrahim and will ask for the greatness of the Sultan of Banten, and will be studying the matter of Religion. Leaders of King Anum obtain greatness from Banten and receive grace:

1. Supreme Umbrella

1. Spear

1. Iron Badju

2. Dish

1. Cindi Cain

1. Kain Limar

1. Jug

1. Fez commander

1. Dress length.

These items are half has been burned with my house (Remarks should be asked the same people Bumi Agung village). Goods are still in existence today that is;

1. Dish

1. Cindi Cain

1. Kain Limar

1. Jug

1. Tapestry Fabrics

These items can be issued when the house was on fire, because the store below, not above the ceiling. Will his brother who co-leader of King Anum SIBA (Kimas Nganjaga Inner) lived in Banten gone home, stay home Cikuning. Up to the present day descendants He was still in Cikuning (Bantam) and his men still speak of Lampung.

Anum leaders beranakkan THE KING KING NUKAH Hiang and became his descendants control the Kingdom. Second son and third leaders BARA RADJA MONTH IN THE AIRPORT Sang Hiang King Nukah beranakkan Pengeran Jaya Kesuma, ruled the kingdom during this.

PRINCE NATION Depati beranakkan KUSUMA JAYA RAJA, became king of these periods.

KING PRINCE NATION Depati beranakkan IRO BELUNGUH and second child HALIWANG male, Prince Iro Belunguh SIBA in Banten with Raden HU. Prince Iro Blunguh in the lift so the Prince with english comp besluit dates and numbers can not be read anymore because it was too tua.Sewaktu SIBA in Banten Belunguh Prince Iro can also greatness as the leader of King Anum above.

Iro Pengeran Belunguh beranakkan NATURAL CROWN KING, became king of these periods.

Natural Crown King two children, the elderly become hereditary kingdoms and ruled these periods. INNER Lion named the second brother and INNER INNER pr.bernama KANTJA LION old father of three who became the royal offspring and during this reign, Raden NGAIH brothers are both named KEY cheerful and a third brother named MAWAI ​​Women .. Raden besluit NGAIH also has become kria berluit during the reigns of English but it also helped with my house on fire

Raden NGAIH begat KERIA Natar Kesuma be kria during the reigns of English with besluit DDO 8 June 1784. Keria Natar Kusuma also begat 4 elderly people Depati pasirah a descendant of King. Being Pesirah with besluit DDO 6 November 1871. Both boxed Anum, Third and fourth THOUSAND INNER KERIA Anum.

Depati Pesirah birth 7 people:

1. Siti, the mother of INNER PARSI (who wrote tambo)

2. Radja Leaders

3. Inner Teraju

4. Pagar Alam

5. Biha pr.

6. Jisah pr.

7. Limah pr.

Siti, Mother of the Inner Parsi begat 5 people:

1. Inner Parsi -> is in slow Pakuon

2. Djarisah -> sudirman mediation.

3. Simah -> Bahwai

4. Aboet -> Isa or serun wide.

5. Djemudin -> begat: namely Hasan (marhadist, Damanhuri), namely Slamah M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas / Sriwati including M. Safi’i Waya, namely Erna’s fingers, which is mak ni maryama diamond terunggak

Leaders King (brother to 2.) From the Lady also begat 6 people:

1. Nur Piah pr.

2. Radijah pr.

3. Raini pr.

4. Halimah pr.

5. Ta’siah pr.

6. Rabima pr.

Inner Child Siti namely Persia, married with children older than King leader named Nur Piah. Such marriage is named Broken Pot. Broken pot that is a marriage of two children from two people who siblings.

Inner Parsi wives 3 people,

The old Nur Piah

Both themes

Third Harijah

Each wife has the same ancestry. Thus the origin of the Inner Parsi descent, as well as from the Inner Parsi descent, until the period was not narrated because there is no interest, but can be seen from the attached drawings with this ancestry.

Composed by me, at the Great Earth

DDO. February 20, 1939. (Inner Parsi)

copied in accordance with the original by:

Drs.Ec. Siraj Belunguh Ikhwan, SH (Descendants to 17)

Prince Sultan Iro Belunguh

Date, March 28, 2000

Offspring that can Explain:

1. Moeda banyan origin ancestry Perwatin Tanjung Now

2. Descendants of Jacob Ginting Tatak origin.

3. Tatau descendants are prominent Mount Kemala Inner Radja Bintang or Murdam skrg gutters in the field.

4. Djaga offspring Tardja Inner Affairs Tjanda or Alimuddin Umar

5. Inner breed Koening Parsi and now is M. Great Earth siraj

6. Mandan offspring Radja Reef City is Masrul Noble Peace.

7. Sindi breed is Pesirah Recognize Pr.

Yellow childless;

1. Leaders in the Earth King Anom great until now

2. Pengeran Mangkubumi Lebon no news

3. Inner Nganjaga Kimas Cikuning In this village there is H. Agus Rasyidi tel 0254-602884

4. Raden Mengunang. Lebon there is no news.

Anon leaders childless King:

1. Sangkiang king Nukah -> there are on Earth Great now or in the Slow Pakuon.

2. Month leaders Bara -> Sappan descendants now Agus Cape / Includes M. Puad, at the moment it happens that the leader in women’s own bakha of the three brothers, so that leaders ask the right ember months, and then answered by Sangkiang King Nukah that wait a minute I will ask KERIS and Payan, and then sign him to the room to ask and after exiting answered by him that KERIS and Payan could not talk and they brought KERIS and Payan on the Bara Month leaders to prove it because of KERIS and Payan after spoken to by leaders Month Bara can not reply, then he would run to a collection Tuha, continue to not come home, after all this time, leaders Month Bara home to Sangkiang King Nukah said they both of which are those of the other end (right nappak UDO) to make the fields, and therefore leaders in Bara home because their fields are completed, the leader Month Bara mengasih SAPPAN name means Tabak SAPPAN used to load ships. Starting from sikhing under durian up to the finished rice is SAPPAN. From Tabak Tabak until Hentalos’s name and embankment tobong SAPPAN SAPPAN’m so Causeway Causeway Tabak until Hentalos and continue to participate Segening way too Ulok Khupik Tabak’s name and at the time of opening (ngusi) JEKHUNAN named the Great Earth’s story, how it is left to the leaders Month Bara because they can not be done.

3. Radja Dibandar -> The breed is now the RM or Andi Mansyur Romanda live in majesties.

Sangkian Nukah childless King of Pengeran Djaya Kusuma.

Pengeran Jaya Kusuma Depati childless King Nation.

The childless King Depati:

1. Iro Pengeran Belunguh descendants on Earth The Great Slow Pakuon.

2. Haliwang male offspring is Sriwati and M. Safe’I Waya including M. Nuar / Jauhari peace known (ngijinjak)

Raden Hoe pengeran friends iro Belunguh SIBA to offerings.

Raden Hoe -> So Muakhi Khik tikeni Right now the offspring of M. Saidi or Samsuhilal

Iro Pengeran Belunguh begat Radja Crown Nature.

Natural Crown king begat:

1. Inner Lion -> his descendants on the Great Earth (Slow Pakuon)

2. Kantja Inner-> Pi’i mediation guaina Hentalos sabah.

Inner Lion birth:

1. Raden Ngaih. -> In Pakuon

2. Riang key-> M. Chodori / Maryadi Bandach

3. Mawai Pr-> Mail terusannya Kheteman G. Misfortune

Raden Kusuma Natar Ngaih begat Keria

Keria Natar Kusuma birth:

1. Depati Pesirah -> in the Slow Pekuon

2. Pack Anom -> Yazid Arbi or Bandach Iskandar.

3. Millennial Mind -> No Description

4. Keria Anom -> M. Tabran (ngijinjak)

Depati Pesirah wives 3:

1. of Salt House Liwa H. Sulton (Pekon middle Liwa) begat Siti

2. from Recognize -> abibrahman including leaders Radja cs

3. of Serungkuk no children and no children after taking the child from the peace terusannya Tajri

Children Depati Pesirah:

1. Siti -> there is at present pakuon

2. Radja leaders -> Baheram / makmunhadi or Zuawi / Nizom Indra-Bustami Talang Padang

3. Inner Teradjo -> in Ratai son bulk / Amen -> Burhan, Bekhudin Among Jacob’s father, Lihin -> Rahmad

4. Pagar Alam and his descendants Barnian Nuali

5. Biha-> Metudau in Bandung Know

6. Djisah -> mutudau in Cape M.yusuf (king of Nobility)

7. limah -> metudau in Bakhu (ismail)

8. Caya -> to pi’i or Bakhtiar bakhu

Siti husband of Sukau begat:

1. Inner Parsi -> is in slow Pakuon

2. Djarisah -> sudirman mediation.

3. Simah -> Bahwai

4. Aboet -> Isa or serun wide.

5. Djemudin -> begat: namely Hasan (marhadist, Damanhuri), namely Slamah M. Zaili N. tjanda, Minah-> Abas / Sriwati including M. Safi’i Waya, namely Erna’s fingers, which is mak ni maryama berlaian terunggak.

Radja Leaders Children: from 3 three-wives

1. Norpiah / mursiah -> from the first wife.

children of second wife:

1. Radidjah -> Bustami gutters meadow.

2. Raini-> Baheram / Zuwawi

3. Halimah-> M. Muslim Terunggak

4. Sa’diah-> M. Tabram

5. Rabima-> Aaron.

The Third Have No Children

Inner Parsi wife have three:

1. Aliah beranakkan Noerpiah first wife the mother of M. Siradj, Romelah bedudu son-> Minarsi, Munir, Marzani, Remuzi Bakri.

2. Siti beranakkan Hariah second wife Dena forwarded Day Temah Zani and his descendants are now in the Genesis of M. Thamrin.

3. The theme of the third wife of his descendants now beranakkan Mursal Damiri (Darmi-Paradise G. Kemala), (Afandi-A.rosidi), (marhamah to serungkuk), (rohmani to mediation), (Nurhaya-Liwa), (Faridah-Liwa), Ishmael is the son of M. Buchori, Asni., Aripin son is Ahadi, Sa’nah, Kesin, Nurhaida, Yauma Sa’diyah son now is Zaidar, yulina

Aliah husband Djais of kembahang as Radja Simbangan Slow Pakuon wait. Aliah Beranakkan:

1. The breed was in area Armapuri Siti Rukmasari, Sodri, Remuzi, Burhanan, Bunyamin.

2. Rohana in sekhukuk descendants are Saryani, Duana, Arijah

3. Moch. Siraj was slow pakuon and second wives in bed meant by the term tukhun Khoiri married the wife of his brother.

Keturunanya of First Wife:

a. Siraj Brotherhood Supreme beranakkan Prasetia Rachmad, Ika Indrasari, Ivana Rachmawati, Meiliana Indriyanti.

b. Lela M. Amrina beranakkan Apriansayah Nature, Raisa Dita Duwina, Rifki ardiasto, Princess angraini.

c. Supirman beranakkan Yongky, Andika, Jessica

d. Ruida beranakkan descended Natwadila, M. Hanif Risbullah

e. Suryadi, Eva beranakkan

f. Surya Aswani beranakkan Devina Aya Khairun nisa, Moch, Ridho

g. Samsuddin no offspring

h. Masniar No Descendants.

From Second Wife:

a. Misroni offspring is SEVI

b. No descendant of Darwin

c. Linaria No Descendants

4. Sekhipah there are descendants in cape khoirul judge, Masdaria, Asmawati, Rozali, ida

5. Khoiri offspring

a. Khusnan offspring is pratama Chandra, knight

b. Munsir offspring is Risa

c. Suharti offspring is Dirka Main

In order for a fuller explanation is needed cooperation among us so that established good cooperation and tied a rope from the Magra Belunguh Silaturrahmi YELLOW descent, so for all the brothers who are lineages that each makes for a more complete and better.

To facilitate identity We will from now on we use in order to facilitate communication Marga Belunguh our next offspring.

Published in: on 5 Juli 2011 at 16:18  Tinggalkan sebuah Komentar  

KING OF KINGS IN GENERA Buay BELUNGUH


DEGREE OF APPOINTMENT AND devolution / ADOK
GENERA Buay BELUNGUH ON 4 OCTOBER 2008
EARTH IN THE GREAT WEST BELALAU LAMPUNG

NAME: Drs. Siraj BELUNGUH Ikhwan, SH
DEGREE / ADOK: PRINCE SULTAN IRO BELUNGUH
WIFE: QUEEN PENNGERAN IRO BELUNGUH
Sluggish: BUILDING Pakuwon

KING OF KINGS IN SAI MAPAH slow or HIK HIK BANI:
1. NAME: SUPIRMAN
DEGREE / ADOK: KING raiser FAITHFUL
WIFE: INNER FAITHFUL
Slow: BANDAKH

2. NAME: KHUSNAN
DEGREE / ADOK: KING OF MODELING
WIFE: INNER follow-up
Sluggish: LIKE SO

3. NAME: APANDI
DEGREE / ADOK: KING PROTECTIVE JAYA
WIFE: INNER JAYA
Sluggish: BANJAKH AGUNG

4. NAME: M. Thamrin
DEGREE / ADOK: KING PELITA JAYA
WIFE: INNER PELITA
Sluggish: EVENT LIKE WAITING.

KING OF KINGS AND DEGREE ADOK:
1. NAME: Maryadi (bandakh)
DEGREE / ADOK: KING OF MAJOR PRIME
WIFE: INNER KUSUMA
Slow: DOH

2. NAME: Drs. SAMSUHILAL (mediation)
DEGREE / ADOK: KING ITTON
WIFE: INNER Kumala
Sluggish: LIKE GENERA

3. NAME: M. Nasruddin ABAS (bandakh)
DEGREE / ADOK: KING nobility BANDAKH
WIFE: INNER lord
Sluggish: BANDAKH AGUNG

4. NAME: Drs. M. SAFE’I (waya Krui)
DEGREE / ADOK: KING nobility BANDAKH I
WIFE:
Sluggish: BANDAKH AGUNG

5. NAME: Nasir Yazid (bandakh)
DEGREE / ADOK: KING SANGON
WIFE: INNER protector
Slow: AKAJAMAN

6. NAME: RIZAL INDRA (Earth Great)
DEGREE / ADOK: KING leaders
WIFE: INNER FAITHFUL
Sluggish: LIKE BANJAKH

7. NAME: HERMAN (great earth)
DEGREE / ADOK: KING PERFECT
WIFE: INNER PERFECT
Sluggish: SUKA JAYA

8. NAME: ABIYAZID (Kebun Tebu)
DEGREE / ADOK: KING NOBLE
WIFE: INNER NOBLE
Sluggish: BANJAKH SWEET

9. NAME: ASLAMI (Earth Great)
DEGREE / ADOK: KING PURNAMA
WIFE: INNER ANGGUN
Sluggish: LIKE TO GO

10. NAME: M. Rusdi, SH (Earth Great)
DEGREE / ADOK: YOUNG KING
WIFE: INNER PERMATA
Sluggish: LIKE KHAJIN

11. NAME: Surya Wirawan (bedudu)
DEGREE / ADOK: KING PRIME ONE
WIFE: INNER TUTUKAN ONE
Sluggish: APPEAL SUPREME

12. NAME: M. SAHIDI (Bedudu)
DEGREE / ADOK: PRIME TWO KING
WIFE: TWO INNER TUTUKAN
Sluggish: LIKE BANJAKH

13. NAME: SUDIRMAN (mediation)
DEGREE / ADOK: KING nobility mediation
WIFE: INNER DUDUNGAN
Slow: majesties

14. NAME: HARATA (bahway)
DEGREE / ADOK: KING PEMAKHEH
WIFE: INNER FAITHFUL
Sluggish: NYEKHUPA PEKUWON

15. NAME: Kasim UTAN (way. Ratai)
DEGREE / ADOK: KING BUMI AGUNG
WIFE: INNER Kemala
Slow: Pakuwon

16. NAME: DEDY NOVIANDI (T. Padang)
DEGREE / ADOK: KING Kapitan
WIFE: INNER FAITHFUL
Slow: BANDAKH

17. NAME: AHMAD ANDY Romanda, S.sos (K. Agung)
DEGREE / ADOK: KING / INNER AIRPORT KUSUMA
WIFE: INNER ITTON
Slow: Pakuwon

18. NAME: H. Moch. Rosidi (CIKUNING)
DEGREE / ADOK: KING Pekon CIKUNING PAK
WIFE: INNER PAK Pekon
Slow: Pakuwon

THE INNER appointed directly by SULTAN:
1. NAME: Makmun HADI, SE (Earth Great)
DEGREE / ADOK: INNER EARTH nobility AGUNG
WIFE: INNER AGUNG
Sluggish: LIKE GREAT

Published in: on 5 Juli 2011 at 15:59  Tinggalkan sebuah Komentar  

RAJA RAJA YANG DI MARGA BUAY BELUNGUH


HASIL PENGANGKATAN DAN PELIMPAHAN GELAR / ADOK
MARGA BUAY BELUNGUH PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2008
DI BUMI AGUNG BELALAU LAMPUNG BARAT

NAMA    : Drs. IKHWAN SIRAJ BELUNGUH, SH
GELAR/ADOK : SULTAN PANGERAN IRO BELUNGUH RAJA MARGA 
       TUTUKAN PAKSI YANG MULIA SEKALA BERAK XVII
ISTERI   : RATU PENNGERAN IRO BELUNGUH
 LAMBAN  : GEDUNG PAKUWON

RAJA RAJA DI SAI MAPAH LAMBAN ATAU HIK HIK BANI:
1. NAMA : SUPIRMAN
GELAR/ ADOK : RAJA PENGGALANG SETIA
ISTERI : BATIN SETIA
LAMBAN : BANDAKH

2. NAMA : KHUSNAN
GELAR/ ADOK : RAJA PANUTAN
ISTERI : BATIN IKUTAN
LAMBAN : SUKA JADI

3. NAMA : APANDI
GELAR/ ADOK : RAJA PELINDUNG JAYA
ISTERI : BATIN JAYA
LAMBAN : BANJAKH AGUNG

4. NAMA : M. THAMRIN
GELAR/ ADOK : RAJA PELITA JAYA
ISTERI : BATIN PELITA
LAMBAN : SUKA MENANTI KEJADIAN.

RAJA RAJA DAN GELAR ADOK:
1. NAMA : MARYADI (bandakh)
GELAR/ ADOK : RAJA PERDANA UTAMA
ISTERI : BATIN KUSUMA
LAMBAN : DOH

2. NAMA : Drs. SAMSUHILAL(penengahan)
GELAR/ ADOK : RAJA ITTON
ISTERI : BATIN KUMALA
LAMBAN : SUKA MARGA

3. NAMA : M. NASRUDDIN ABAS (bandakh)
GELAR/ ADOK : RAJA BANGSAWAN BANDAKH
ISTERI : BATIN JUNJUNGAN
LAMBAN : BANDAKH AGUNG

4. NAMA : Drs. M. SAFE’I (waya krui)
GELAR/ ADOK : RAJA BANGSAWAN BANDAKH I
ISTERI :
LAMBAN : BANDAKH AGUNG

5. NAMA : NASIR YAZID (bandakh)
GELAR/ ADOK : RAJA SANGON
ISTERI : BATIN PENGAYOM
LAMBAN : AKAJAMAN

6. NAMA : RIZAL INDRA (bumi Agung)
GELAR/ ADOK : RAJA PEMUKA
ISTERI : BATIN SETIA
LAMBAN : SUKA BANJAKH

7. NAMA : HERMAN(bumi agung)
GELAR/ ADOK : RAJA SEMPURNA
ISTERI : BATIN SEMPURNA
LAMBAN : SUKA JAYA

8. NAMA : ABIYAZID (Kebun Tebu)
GELAR/ ADOK : RAJA MULIA
ISTERI : BATIN MULIA
LAMBAN : BANJAKH MANIS

9. NAMA : ASLAMI (bumi Agung)
GELAR/ ADOK : RAJA PURNAMA
ISTERI : BATIN ANGGUN
LAMBAN : SUKA MAJU

10. NAMA : M. RUSDI, SH (bumi Agung)
GELAR/ ADOK : RAJA MUDA
ISTERI : BATIN PERMATA
LAMBAN : SUKA KHAJIN

11. NAMA : SURYA WIRAWAN (bedudu)
GELAR/ ADOK : RAJA PERDANA SATU
ISTERI : BATIN TUTUKAN SATU
LAMBAN : BANDING AGUNG

12. NAMA : M. SAHIDI (Bedudu)
GELAR/ ADOK : RAJA PERDANA DUA
ISTERI : BATIN TUTUKAN DUA
LAMBAN : SUKA BANJAKH

13. NAMA : SUDIRMAN (Penengahan)
GELAR/ ADOK : RAJA BANGSAWAN PENENGAHAN
ISTERI : BATIN DUDUNGAN
LAMBAN : KAGUNGAN

14. NAMA : HARATA (bahway)
GELAR/ ADOK : RAJA PEMAKHEH
ISTERI : BATIN SETIA
LAMBAN : NYEKHUPA PEKUWON

15. NAMA : KASIM UTAN (way. Ratai)
GELAR/ ADOK : RAJA BUMI AGUNG
ISTERI : BATIN KEMALA
LAMBAN : PAKUWON

16. NAMA : DEDY NOVIANDI (T. Padang)
GELAR/ ADOK : RAJA KAPITAN
ISTERI : BATIN SETIA
LAMBAN : BANDAKH

17. NAMA : AHMAD ANDY ROMANDA, S.sos (K. Agung)
GELAR/ ADOK : RAJA/BATIN BANDAR KUSUMA
ISTERI : BATIN ITTON
LAMBAN : PAKUWON

18. NAMA : H. MOCH. ROSIDI (CIKUNING)
GELAR/ ADOK : RAJA PEKON PAK CIKUNING
ISTERI : BATIN PEKON PAK
LAMBAN : PAKUWON

BATIN YANG DIANGKAT LANGSUNG OLEH SULTAN :
1. NAMA : MAKMUN HADI, SE (Bumi Agung)
GELAR/ ADOK : BATIN BANGSAWAN BUMI AGUNG
ISTERI : BATIN AGUNG
LAMBAN : SUKA AGUNG

Published in: on 3 Agustus 2010 at 17:02  Comments (1)  

Perjalanan Menuju Ilahi


Perjalanan Menuju Ilahi

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya .Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan jamaah dzikrullah di nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan kepada bapak H. Slamet Oetomo, saya juga menghaturkan terima kasih atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.
Dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan perjalanan pengalaman keruhanian saya serta apa dan bagaimana wejangan H. Slamet Oetomo tersebut. Sebelum saya bertemu dengan Pak Haji, demikian H. Slamet Oetomo biasa dipanggil, saya tinggal di sebuah pesantren di Bogor. Sebuah pesantren yang menekankan nilai-nilai ajaran tasawufnya Imam Al Ghazaly. Kami dikondisikan dengan suasana nizham tasawuf yang cukup ketat.
Namun anehnya, semakin dalam saya menekuni dunia tasawuf akhlakiah ini (bukan tarikah seperti Naqshabandiyah, atau yang lain) justru saya mengalami rasa jenuh yang luar biasa. Saya merasakan lelah yang sangat hebat. Dalam beribadah dan bersyariat pun terasa banyak yang masih terlewatkan. Belum lagi tuntutan kualitas dalam melakukannya. Saya merasa tidak mungkin melaksanakan ajaran Islam secara total yakni melaksanakan ayat per ayat yang jumlahnya 6666 itu, ditambah lagi dengan hadist yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Saya pernah berpikir betapa ajaran Islam ini susah sekali untuk diamalkan, padahal kita terlanjur tahu tentang segala kewajiban harus dilakukan .Baik yang berupa larangan maupun perintah. Dan didalam Al Quran sendiri dalam surat Al Baqarah 208, menyatakan:
“Wahai orang yang beriman masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.”
Tiba-tiba saya menjadi sangat ngeri membaca peringatan ayat ini. Sebab kata “Kaafah” dalam ayat tersebut berarti keseluruhan ajaran Islam, dimana dalam pemahaman saya, kita harus melaksanakan ajaran Islam ini dengan total tanpa pilih-pilih lagi. Namun, terasa sekali betapa berat dalam merealisasikan tuntutan Al Qur’an tersebut, padahal saya sudah berupaya dengan sungguh-sungguh. Mulai dari menjaga pandangan dari perbuatan maksiat serta shalat-shalat sunnah dengan diiringi puasa nabi Dawud dan mendawamkan wudhu’, sampai-sampai di tengah banyak orang tidur lelap, saya tidak ketinggalan tahajjud. Keadaan ini saya lakukan selama bertahun-tahun, namun begitu melihat bahwa ajaran Islam tidak hanya itu, saya pun mengalami kebingungan. Karena terasa bahwa saya masih jauh dari kata ‘kaffah’. Terus apanya yang salah?
Mulailah saya bertanya dalam diri, apakah ada yang salah dalam ibadah saya? Saya berpikir bahwa hanya diri saya yang mengalami kegelisahan tersebut namun ternyata banyak keluhan serupa terlontar dari ikhwan-ikhwan yang juga ketat dalam menjaga syariat.
Kalaulah saya tidak takut dosa mungkin saya akan mencari jalan lain untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Saya juga mengintip apa yang dilakukan orang lain dalam mencari kedamaian dan ketentraman. Dari sekian banyak yang saya temui melihat perilaku orang lain dalam mencari solusi. Tidak salah lagi … kebathinan dan dunia klenik mistis perdukunan jadi pelabuhan jiwanya. Sementara sebagian lagi terjebak oleh retorika ilmiah yang disajikan dengan memisahkan tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali., apalagi dengan dunia mantra-mantra. Dalam hal ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana dan tidak akan membuka perdebatan masalah apa yang dilakukan orang lain.
Dari pergolakan jiwa saya yang menggelegak itulah saya bertemu dengan H. Slamet Oetomo. Lewat butiran mutiara nesehatnya itulah, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak akan pernah ada dan mampu manusia di kolong semesta ini untuk ber-Islam dengan ‘kaffah’, kecuali mendapatkan karunia dan bimbingan Allah secara langsung.
Didalam renungan saya yang sangat mengherankan. Betapa tidak, sedikitpun saya tidak pernah merencanakan benci atau marah terhadap seseorang yang menyinggung hati. Tapi kenapa benci dan marah itu datang tanpa bisa saya cegah. Namun sebaliknya kenapa untuk berbuat baik dan ikhlash harus memerlukan tenaga dan upaya yang sangat luar biasa. Kenapa kebaikan tidak menjadi terasa ringan dan mudah sehingga tak terasa beban dalam fikiran maupun perasaan. Rasa marah berganti senyum, rasa benci menjadi kasih sayang, dari tidak khusyu’ menjadi khusyu’ dan seterusnya. Dan seharusnyalah sifat-sifat baik ini mengalir seperti ilham yang menuntun perilaku kita. Suatu malam, saya keluhkan hal ini kepada Allah tentang keletihan hati dan ketidak mampuan untuk berbuat lebih banyak menjalankan syariat Islam. Saya pasrah dan mohon bimbingan agar ditunjukkan kejalan yang diridhoi .
Selama ini kita dipaksa untuk percaya terhadap suatu keyakinan tanpa pernah memahami mengapa kita harus meyakininya. Keadaan inilah yang menyebabkan keyakinan seseorang akan mudah lepas dan selalu dalam keraguan. Misalnya begini, si Ahmad memberitahu Salman bahwa gula itu rasanya manis. Berita dari Ahmad ini adalah bentuk informasi yang memaksa Salman untuk percaya (wajibul yakin) kemudian dilanjutkan untuk melakukan memakan gula tersebut dan apa yang dikatakan oleh Ahmad ternyata benar bahwa gula yang baru saja dimakannya rasanya benar-benar manis. Pada tingkat ini pengetahuan Salman bertambah dari wajibul yakin menjadi ainul yakin (merasakan sendiri) kemudian menjadi haqqul yakin, karena ia betul-betul mengalami secara langsung bukan sekedar katanya si Ahmad. Akan tetapi bahkan Salman sudah sekaligus mengisbathkan (keyakinan yang tidak bisa diubahkan) kebenaran informasi tersebut.
Sampai di sini, keyakinan Ahmad dan Salman tidak akan mampu lagi orang lain mengubahnya walaupun dipenggal leher sekalipun. Nah … keyakinan seperti inilah yang kita harapkan dalam beribadah kepada Allah serta mempercayai ayat-ayat sampai kepada keadaan yang sebenarnya (hakikinya).
Dari hasil perbincangan dengan rekan-rekan yang tergabung dalam majlis dzikir ini, banyak pengalaman yang telah mereka lalui. Apa yang mereka katakan hampir sama dengan apa yang telah saya lakukan. Dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama atas perubahan-perubahan dalam manisnya ibadah, sehingga berkembang memasuki keadaan hakikat yang sebenarnya dari bentuk syariat yang dilakukan. Anda tidak usah khawatir untuk memasuki dunia iman lantas takut sesat, tidak! Saya justru hanya mengajak melakukan apa yang telah kita dapatkan, kalau sekiranya ada amalan yang keluar dari dasar Islam maka anda mempunyai hak untuk menentukan keluar dari majelis dzikir ini.
Banyak orang terjebak dalam menilai sesuatu. Kita digiring kepada persoalan yang sempit. Kerohanian tidak banyak dikenal orang Islam lantaran takut sesat seperti Syekh Mansyur Al Hallaj atau Syekh Siti Jennar yang terkenal dengan ajaran wihdatul wujud atau manunggaling kawula gusti. Dua orang yang dianggap sesat, menghalangi kita untuk belajar lebih dalam ilmu hakikat. Padahal berapa ribu ulama yang tidak sesat dalam belajar menghayati ruhiyah Islamiyah seperti Hujjatul Islam Imam Al Ghazaly, Imam Annafiri, Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi, para shahabat rasul, serta Sunan bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kali Jaga yang merupakan guru Syekh Siti Jennar, dan seterusnya yang hidup dengan ruhiyah Islamiyah. Tapi mengapa kita hanya mempersoalkan kesesatan dua tokoh tersebut. Kenapa kita tidak melihat ulama yang tidak sesat seperti yang disebutkan tadi. Ada sentimen apa sehingga begitu gencarnya mengekspos sesat dan bid’ah terhadap yang sungguh-sungguh dalam bermujahadah kepada Allah yang Maha Ghaib …dan mengatakan belajar ilmu hakikat ini divonis haram.
Dan yang perlu kita catat, kesesatan itu tidak hanya pada ilmu kerohanian saja. ilmu fiqih, ilmu ekonomi, ilmu akunting dan ilmu komputer, atau ilmu apa saja dapat dibawa menuju kesesatan. Kenapa anda tidak pernah takut untuk belajar ilmu akunting, padahal dengan ilmu ini orang bisa menggunakannya untuk korupsi (maling) juga ilmu yang lainnya. Semoga kita tidak terpengaruh oleh pendapat sempit yang ia tidak pernah memasuki atau menghayati kedalaman Islam secara menghujam hingga ke lubuk hati.
Akibatnya kita menjadi korban atas pemberitaan yang tidak seimbang. Islam yang kita lakukan sekarang menjadi setengah hati, tidak sampai menghunjam ke dalam akar iman yang sebenarnya. Kita tidak pernah lagi mendengar suara hati kita terharu ketika berhadapan dengan Allah. Apakah hati kita berguncang keras tatkala asma Allah disebutkan berkali kali? Ketakutan kita terhadap pemahaman tasawuf, yang menurut prasangka kita akan tersesat seperti Syekh Mansyur Al Hallaj atau Syekh Siti Jennar, telah membuat asma Allah tidak lagi mampu menyejukkan dan menggetarkan jiwa. Padahal keadaan itu merupakan tanda-tanda keimanan seseorang.
Untuk itulah, agar kita tidak terjebak dalam pemahaman sesat seperti di atas, agaknya kita perlu menengok perjalanan sejarah pengalaman para nabi dan rasul dalam merentas jalan keruhanian menuju lautan cinta dan kasih sayang Allah SWT.
Tadzkiyyatun Nafs (pembersihan jiwa), adalah forum komunikasi masalah ruhiyah atau yang berhubungan dengan masalah pengalaman ruhiyah (bathin) , melalui dialog yang berkesinam-bungan anda akan diajak meruntun jejak al Quran secara kauniyah .
Ada banyak sekali pertanyaan pada kita. Sebagian dari pertanyaan ini mungkin kelihatan mudah dan jelas sekali bagi sekelompok orang,dan dapat dijawab dengan mudah . Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hukum (fiqih) serta ilmu pengetahuan, jawaban atas pertanyaan pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan bukti-bukti yang kuat yang membuat kita menjadi jelas dan tidak ragu-ragu lagi atas kebenaran jawaban yang diberikan. Ada banyak sekali pertanyaan -pertanyaan yang belum pernah terjawab dengan baik. Pertanyaan pertanyaan tersebut sebenarnya amat mendasar, tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang konkret dengan bukti ,karena selama ini dianggap tidak mungkin antara lain adalah:
• Apakah ada shalat khusyu’ itu?
• Mungkinkah orang awam seperti kita bisa melakukannya ?
• Benarkah ibadah itu nikmat dan dapat menenangkan jiwa ?
• Bagaimana Allah menjawab setiap doa?
• Bagaimana cara membedakan ilham dari Allah dan ilham dari syetan
• Adakah cara mudah untuk mencapai Makrifat kepada Allah?
• Apakah hakikat diri, dan mengapa harus kembali kepada Allah?
• dll …
Kita semua sudah mendengar dan memperoleh jawaban untuk hal-hal tersebut. Tetapi karena jawaban tersebut tidak diberikan dengan bukti dan hanya disampaikan dengan istilah katanya dan katanya … maka sampai detik ini semua pertanyaan tersebut terabaikan dan akibatnya kita memaklumkan ketidak khusyuan, dan tidak dikabulkannya doa merupakan hal yang tidak penting.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas mungkin sebagian dari kita sulit untuk mempercayai kalau hal itu bisa terjadi dan dirasakan oleh kita secara langsung !
Mudah-mudahan melalui diskusi dan dialog nanti kita sampai kepada jawaban dan keadaan iman yang sebenarnya berlandaskan Al Quran dan As Sunnah.
Insya Allah didalam forum ini anda akan menemukan jawabannya dan merasakan secara langsung. Metode yang disajikan nanti sangat sederhana dan mudah difahami serta bisa dipraktekkan dirumah masing-masing, secara langsung dan tanpa perantara.

Published in: on 14 Desember 2009 at 16:30  Tinggalkan sebuah Komentar